Varslet plangrense er vist med rød strek

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles på vegne av Narvik Vann oppstart av detaljregulering Fagerjord vannverk, Narvik kommune.

Husk Sildvikmidlene - søknadsfrist 1. februar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Sildvik hyttefelt, planID: 2016007, med plandokumenter datert 12.11.2018, ut til offentlig ettersyn i 6 - seks - uker fra utlysningsdato. 

Narvik bystyre vedtok detaljreguleringsplan for Dronningens gate 56-60 med PlanID: 2016002, 20.12.2018 i sak 132/18.

Narvik bystyre vedtok i møte 13. desember 2018 nye satser på avgifter og gebyrer på kommunale tjenester for 2019. For mer informasjon, se avgifter og gebyrer 2019

Aktivitetssenteret for eldre

Opplæring i bruk av PC og opplæring på nettbrett for nybegynnere, repetisjon og for de som vil lære mer.

 
Næringsfond 2019 1

Fra 1. januar 2019 innfører Narvik kommune nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.

Narvik kommune har kunngjort anskaffelseskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for håndverkertjenester.

Årets kulturpris går til Groms plass 1

Årets kulturpris går til Groms plass

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4 varsles det herved om følgende: Igangsetting av arbeid med områdeplan for Medby Næringspark gnr/nr 19/135, mfl. i Narvik kommune, planid 2014007.
Planprogram til offentlig ettersyn. Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Tiltakshaver er Medby Næringspark AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.