I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til detaljregulering for kongens gate 24, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 11. Mars - 22.April 2022.

Navnesak for Smååsan og andre navn i Narvik Kommune.

Navnesak for Firholtet og andre navn i Narvik Kommune.

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om ny taksering og utskriving av eiendomsskatt for 2022 legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i i tidsrommet 28.2.2022 – 21.3.2022. Dette gjøres med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15.

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2022 er 1. mars.

Rambøll Norge/Henning Larsen Arkitekter varsler på vegne av Statens vegvesen om oppstart av planarbeid, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, for detaljregulering for Trollvann brøytestasjon E10 Bjørnfjell, i Narvik kommune.

Frist for innspill er 25.02.2022.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 og §11-14, legges forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 07. Januar - 18 Februar 2022. Fristen er utsatt til 18. mars 2022.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Toften boligfelt med PlanID 2020002 i møte 16. desember 2021, sak 130/21.

Frist for å klage på vedtaket er 28.Januar.2022.

Fra 1. januar 2019 innførte Narvik kommune og Futurum nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-2 jf. § 12-10, legges forslag til områderegulering for Frydenlund, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 17. Desember 2021 - 04. Februar 2022.