I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til Detaljregulering Søsterbekk hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring i 7- syv- uker. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hytteområde ved Søsterbekk, samt sikre parkering sommer og vinter i samsvar med overordnet planverk. 

Formannskapets innstilling - alminnelig ettersyn.

Forslaget gjelder et nytt tredje ledd i § 4 som omhandler tilknytningsgebyr, og endring av forskriften § 5, andre punktum som gjelder årsgebyr. Forslag til endringer i forskriften legges nå ut til høring.
Frist for innspill settes til 28.12.2020

Narvik kommunes kulturpris 2020 - forslag. Frist for å sende inn forslag 22. november. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert vedtak 305/20, legges forslag til detaljregulering for Naustveien, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 6. november - 18. desember 2020.

 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Narvik sykehus med PlanID 2015004 i møte 29. oktober 2020, sak 145/20.

 

 

Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023, med kunnskapsgrunnlag ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 1. oktober. 
Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023 (PDF, 2 MB)
Kunnskapsgrunnlag (PDF, 3 MB)

I kommunestyremøtet den 1. oktober vedtok Narvik kommune ny Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjer (PDF, 2 MB) 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Fagerjord vannverk med PlanID 2018005 i møte 01. oktober 2020, sak 130/20.

Offentlig ettersyn og høring - Forslag til detaljregulering Dybfestjordet og Enrum, forretning og næringsområdet, PlanID 2016008