Forslag til planstrategi 2020-2023 - Narvik kommune, gjøres herved offentlig kjent, før planstrategien skal opp til politisk behandling i kommunestyret 18. juni 2020.

 Valgkomiteen innstiller personene på de vedlagte listene som kandidater til verv som meddommere, jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.

Torsdag 28. mai vil veistrekninger mellom Veteranplassen og nye Narvik gravlund ha nedsatt fremkommelighet og være periodevis stengt mellom 10:00 og 12:00. 

Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Datasenter Bjerkvik ble fastsatt i hovedutvalg for plan og utvikling den 24.03.2020 i sak 010/20.

  

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. Søknadsfrist for kommende sesong er 15. mai 2020. Søk her  eller les mer om Utleie av innendørs idrettsanlegg til trening - Narvik kommune

Fra 1.januar 2020 er det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik. Tidligere kommuner Ballangen, Tysfjord og gamle Narvik er nedlagte. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en nye retningslinjer som sendes ut på høring. Retningslinjene skal vedtas av kommunestyret, og vil i ettertid gi kommunen en hensiktsmessig behandling av skoleskyssøknader. 

Forslag til planprogram for detaljreguleringsplan Alpinveien 1 ble vedtatt i Narvik kommunestyre den 27.02.2020 i sak 015/20.

Det skal holdes et informasjonsmøte i Narvik om fosterhjem.
Tid:  26. mars 2020 18.00 - 20.00 på Familievernkontoret i Fagernesveien 3.

Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.02.2020 å legge hovedplan vann 2020-2030 og hovedplan avløp 2020-2030 ut til offentlig ettersyn og høring. Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5. mars til 23. april 2020.

Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.2.2020, sak 019/20, formell oppstart av kommuneplanen for Narvik kommune: