I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 14.02.2019, legges forslag til detaljregulering Skistua 7 med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er legge til rette for forretning/dagligvarebutikk.

Søknadsfrist etablering barnehage 1

Trenger du barnehageplass fra høsten 2019, eller ønsker du å bytte barnehage? Narvik kommune har ett hovedopptak i året, og søknadsfristen er 1. mars 2019. Fristen gjelder både private og kommunale barnehager.

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.

Varslet plangrense er vist med rød strek

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles på vegne av Narvik Vann oppstart av detaljregulering Fagerjord vannverk, Narvik kommune.

Husk Sildvikmidlene - søknadsfrist 1. februar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Sildvik hyttefelt, planID: 2016007, med plandokumenter datert 12.11.2018, ut til offentlig ettersyn i 6 - seks - uker fra utlysningsdato. 

Narvik bystyre vedtok detaljreguleringsplan for Dronningens gate 56-60 med PlanID: 2016002, 20.12.2018 i sak 132/18.

Narvik bystyre vedtok i møte 13. desember 2018 nye satser på avgifter og gebyrer på kommunale tjenester for 2019. For mer informasjon, se avgifter og gebyrer 2019

Aktivitetssenteret for eldre

Opplæring i bruk av PC og opplæring på nettbrett for nybegynnere, repetisjon og for de som vil lære mer.