Årsrapport for Narvik kommune 2021 og tertialrapport 1 for 2022 er nå tilgjengelig.

Som følge av en inkurie har et planvedtak som ikke skulle kunngjøres, blitt kunngjort.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11 og 12-14 legges forslag til reguleringsendring av detaljregulering for nye Narvik sykehus, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker. Høringsperiode er fra 10. juni - 05. august 2022. 

Narvik kommune vil midlertidig ikke kunne overholde alle frister for saksbehandlingstid.

På grunn av oppgradering av vårt sak-/arkivsystem vil det være nødvendig nedetid på systemet mandag 30.5 og tirsdag 31.5. 

Narvik kommunestyre har i møte den 19.05.2022, sak 038/22 vedtatt Detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg – PlanID 2021004.

Frist for å klage på vedtaket er 20.06.2022.

Narvik kommunestyre har i møte den 19.05.2022, sak 037/22 vedtatt Detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8 - PlanID 2012011.

Frist for å klage på vedtaket er 20.06.2022.

HRP AS varsler på vegne av Narvik kommune oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Kjøpsvik oppvekstsenter, PlanID: 2022005. 

Frist for innspill er 20. juni 2022.

Lag og foreninger, barnehager, skoler og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  Skriftlig søknad sendes som elektronisk skjema til Eiendomsforvaltningen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Bjerkvik park ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 13. mai 2022 - 01. juli 2022.