I samsvar med kommunens planstrategi ble «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017-2027» vedtatt av bystyret i Narvik den 23.02.2017. Planen omfattet kun gamle Narvik kommune. Kommunesammenslåingen har medført behov for en revidering slik at planen for fremtiden omfatter hele nye Narvik kommune.

Frist for innspill settes til 15.02.2021.

 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for rv. 827 Kjøpsvik fergeleie med PlanID 2019004 i møte 17.desember 2020, sak 176/20.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Skarberget fergeleie med PlanID 2019005 i møte 17.desember 2020, sak 175/20.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 og delegert vedtak 07.12.2020, legges forslag til detaljregulering for Birkelund boligfelt i Evenes kommune, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 11. desember 2020 - 29. januar 2021. 

Evenes kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Lien industriområde med PlanID 1853 219 2019 02 i møte 03. desember 2020, sak 78/20.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Medby næringspark ut til offentlig ettersyn.

Frist 11. januar 2021

Dersom du har innspill til dette arbeidet, før selve planutkastet til kommuneplanen skal legges ut til offentlige høring i 2021, er fristen til å komme med innspill 31.12.2020.

Fra 1. januar 2020 var det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik.

Høringsfristen onsdag 13. januar 2021.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til Detaljregulering Søsterbekk hytteområde ut til offentlig ettersyn og høring i 7- syv- uker. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hytteområde ved Søsterbekk, samt sikre parkering sommer og vinter i samsvar med overordnet planverk. 

Formannskapets innstilling - alminnelig ettersyn.