Narvik bystyre har vedtatt områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF Bjerkvik med PlanID 2015003 i møte 28.november 2019, sak 081/19.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, tredje ledd kunngjøres at Narvik bystyre har vedtatt utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde i møte 28. november 2019, sak 078/19.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Søknadsfristen er 13. desember  2019.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Narvik kommune setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan kollektivknutepunkt Bjerkvik.

 Innstillingen fra formannskapets møte 26.10.2019 er tilgjengelig.

Husk Sildvikmidlene - søknadsfrist 1. februar 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og rådmannens vedtak 11.11.2019, legges forslag til detaljregulering Tore Hunds gate 43-47, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 15. november - 27. desember 2019.

Narvik Jazzklubb ble tildelt Narvik kommunes kulturpris for 2019

Styret for den interkommunal kystsoneplanen fastsatte i møte 23.09.2019 planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Vedtaket kan ikke påklages. 
Plandokumentet er tilgjengelig her på Interkommunal kystsoneplan

Narvik kommune
Enhet Areal- og samfunnsutvikling

Fra 01.01.2020 vil ikke Narvik kommune lenger tilby utstikking av bygg og beliggenhetskontroll.