Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.2.2020, sak 019/20, formell oppstart av kommuneplanen for Narvik kommune:

I perioden 2. til 20. mars 2020 vil styrker fra NATO land, samt Sverige og Finland gjennomføre vintertrening i Nord-Norge. Øvelse Cold Response 2020 finner sted i nordre del av Nordland fylke og de sørlige delene av Troms og Finnmark fylke.

Opplæringslovens § 13-7 sier følgende: "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn."

Det er pr. 3. april 2 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Narvik. Det er i tillegg 2 legemeldte tilfeller av COVID-19.

De har alle blitt smittet utenfor Narvik, og er alle i isolasjon.

Smittekjeden er å anse som brutt, da alle har overholdt karantereglene.

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Bane NOR har reist navnesak for å få fastsatt navnet på ny tunnel langs Ofotbanen og foreslår at navnet tar utgangspunkt i naturnavnet Brennhaugen, en haug som ligger like ved denne tunnelen, se kartutsnitt:

Narvik kommunestyre skal oppnevne medlemmer til Eldrerådet.

Tysfjord kommune opphørte å eksistere ved utgangen av 2019. Den tidligere kommunen ble delt og slått sammen med nye Hamarøy og nye Narvik kommune som oppsto 1.1.2020.