Narvik kommunestyre har i møte den 17.11.2022, sak 110/22 vedtatt Områderegulering for Frydenlund – PlanID 2019001

Frist for å klage på vedtaket er 16. desember 2022.

Formannskapets innstilling - alminnelig ettersyn.

Narvik kommune skal oppnevne en fallviltgruppe for å ivareta kommunens lovpålagte oppgave med skadet og sykt vilt.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Skogveien 27 ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 11. november 2022 - 23. desember 2022.

Sweco Norge AS varsler på vegne av Kongens gate 30 Narvik AS og Dronningens gate 27 Narvik AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Kvartal 48, planID 2022008

Frist for innspill er 8. desember 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til Detaljregulering for Vassvikbukta, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 04 november 2022 - 16. desember 2022.

Narvik kommunestyre har i møte den 27.10.2022, sak 105/22 vedtatt Detaljregulering for Bjerkvik Park – PlanID 2020004.

Frist for å klage på vedtaket er 25.11.2022.

Narvik kommunestyre har i møte den 29.09.22, sak 089/22, vedtatt Detaljregulering for Sildvik hyttefelt, planID 2016007, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg.

Narvik kommune er i gang med utarbeidelsen av en ny boligplan for Narvik kommune.

Narvik kommunestyre har i møte den 29.09.2022, sak 088/22 vedtatt detaljregulering for Narvik sykehus - endring – PlanID 2015004.