Veg og park har ledige sommerjobber for ungdom sommeren 2021

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakstene, skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp.

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2021 er 1. mars.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Når den nye Narvik kommune ble bildet 1.1.2020 ble lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner som var gjeldende i tidligere Ballangen kommune kun gyldig for en del av den nye kommunen. Forskriften er nå omarbeidet og utvidet til å gjelde hele Narvik kommune.

Høring av søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø ved Drag, Kjøpsvik og Skarberget fergeleier i Tysfjorden i Narvik og Hamarøy kommune.

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

I samsvar med kommunens planstrategi ble «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017-2027» vedtatt av bystyret i Narvik den 23.02.2017. Planen omfattet kun gamle Narvik kommune. Kommunesammenslåingen har medført behov for en revidering slik at planen for fremtiden omfatter hele nye Narvik kommune.

Frist for innspill settes til 15.02.2021.

 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for rv. 827 Kjøpsvik fergeleie med PlanID 2019004 i møte 17.desember 2020, sak 176/20.