Temaplan for trafikksikkerhet med tiltaksplaner 2019-2021 legges ut til offentlig høring.

Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner eier alle tre flere kommunale foretak. Nå har arbeidet med å samle alle i en revidert eierskapsmelding for nye Narvik kommune - og vi trenger innspill fra styrene i alle virksomheter som er helt eller delvis eid av Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner.

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune vil en del adressenavn, navn på veger og gater, måtte endres. Dette fordi det er 20 like adressenavn i de 3 kommunene som skal slås sammen. Når kommuner slås sammen er det viktig å unngå - ikke bare like adressenavn, men også adressenavn med likelydende uttale. Klare og entydige adresser skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte skal kunne finne frem til bygninger og boliger, eller andre steder som det er viktig å finne frem til.

12 år etter at åtte kommuners plasseringer i dårlige spareprodukter anbefalt av Terra Securities eksploderte i media, er det i dag satt sluttstrek i den såkalte Terra-saken

Stemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.

Grense elv-sjø for Elvegårdselva og Prestjordelva i Bjerkvik er vedtatt, 20.06.19, av bystyret i sak 056/19.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering Midtre Gardsti, gnr./bnr. 44/5 i Narvik kommune. PlanID 2019003.

Evenes kommune har inngått samarbeidsavtale med Narvik kommune for   bygge, deling og reguleringssaker. Dette gjelder fra  01.07.19 og vil gjelde  følgende saksområder:

interkommunal_kystsoneplan_narvikkommune

Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem.