Narvik kommune vil med dette kunngjøre at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av åtte stedsnavn i Narvik kommune, hvorav to er navn på togstasjoner og seks er naturnavn

I medhold av lov om stadnamn har Kartverket vedtatt følgende navn og skrivemåte for bruksnavn og tunnel:

Brennhågen
Brennhågtunnelen

Narvikgården AS varsler oppstart av planarbeid – detaljregulering for Taralsvikjordet (planID: 2019009).

Frist for innspill er 31.08.2020

Viser til kunngjøring  - 2020-342106 på Doffin - Flytting av modulbygg er kunngjort på Doffin

Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland. I overkant av 5,3 millioner av disse har gått til næringsfond i Ofoten, og 3,9 millioner kroner er tildelt Narvik kommune.

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på E6 Skarberget. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for E6 Skarberget fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring  fram til 31. august 2020.

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på rv.827 Kjøpsvik. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for rv.827 Kjøpsvik fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 31. august 2020.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Rombak pukkverk med PlanID 2019006 i møte 18. juni 2020, sak 099/20.

 Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt.