Bane NOR har reist navnesak for å få fastsatt navnet på ny tunnel langs Ofotbanen og foreslår at navnet tar utgangspunkt i naturnavnet Brennhaugen, en haug som ligger like ved denne tunnelen, se kartutsnitt:

Narvik kommunestyre skal oppnevne medlemmer til Eldrerådet.

Tysfjord kommune opphørte å eksistere ved utgangen av 2019. Den tidligere kommunen ble delt og slått sammen med nye Hamarøy og nye Narvik kommune som oppsto 1.1.2020.

Skoleruten for grunnskolen skal utformes som en lokal forskrift. Dette er i tråd med Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd, som sier følgende: Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

Fredag 24. januar 2020 starter vi nytt datakurs på Aktivitetsenteret Alleen 6. For mer informasjon om kurset og påmelding, ta kontakt med Ruth Pedersen
på telefon 913 03 155.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds- og bruksnummer (gnr. bnr.) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Det er påkrevd at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer. I forbindelse med kommunesammenslåingen vil derfor alle gårdsnumrene i Tysfjord og Ballangen bli endret. Endringene trer i kraft 1. januar 2020. Du som eier trenger ikke gjøre noe.

I henhold til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

NVE sender med dette forslag til slipp av minstevannføring fra Børsvatn til Børselv på offentlig høring.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulering datasenter Bjerkvik, gnr./bnr. 10/721, 10/13, 10/234, 10/10, 10/6, 10/1, 10/725, 10/3, 10/6, 10/271, 10/274 og 91/1 (E6) i Narvik kommune.