Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte den 30.11.2021, sak 038/21 fastsatt planprogram - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord - PlanID 2021001. Vedtaket kan ikke påklages.

Sweco Norge AS varsler på vegne av Narvik Montessoriskole oppstart av planarbeid - detaljregulering for Narvik Montessoriskole (PlanID 2021009). 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 03.desember 2021 - 21. januar 2022.

Samisk stedsnavntjeneste har mottatt muntlige forespørsler om navnesak for noen navn i Narvik kommune. I den forbindelse er det reist navnesak. I navnesaken er det også tatt med navn som venter på offentlig godkjenning i samme område.

Vedlagt følger høringsbrev og høringsnotat for kommunal barnehagestruktur i Narvik kommune. 

Narvik kommune har avsluttet samarbeidet med Flowbird om parkeringsappen WayToPark. 

Norconsult AS varsler på vegne av HGB Betong AS oppstart av planarbeid - detaljregulering for HGB Betong AS Nedre Øra (PlanID 2021007). 

Frist for å uttale seg før skoleruta fastsettes er satt til 10. januar 2022. 

Sweco Norge AS varsler på vegne av JIC utvikling AS oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for Bjørkvang boligfelt, PlanID 2021006. 

Frist for innspill er 03.12.2021.

Franzefoss Minerals har søkt Statsforvalteren om revidert tillatelse etter forurensningsloven for anlegget på Hekkelstrand. Høringsfrist er 15. desember 2021.