Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte den 21.06.2022, sak 017/22, fastsatt planprogram - Detaljregulering for Hergot Energipark - PlanID 2021008. Vedtaket kan ikke påklages.

Beredskapsgruppa for næringslivet har vedtatt fordeling av restmidler etter SommerNarvik 2021.

Det varsles om det årlige barne-sykkelrittet som skal gå rundt kirkeparken i ettermiddag.

Lag og foreninger, skoler/FAU, kommuner, enkeltpersoner og andre som ønsker å gjøre noe for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan nå søke Nordland trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak.

Sweco Norge AS varsler på vegne av Thomas Nystad oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Framnesveien 130 (PlanID 2022004) i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.

Frist for innspill er 19.08.2022.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for del av Prestjordneset, planID 2019010, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Årsrapport for Narvik kommune 2021 og tertialrapport 1 for 2022 er nå tilgjengelig.

Som følge av en inkurie har et planvedtak som ikke skulle kunngjøres, blitt kunngjort.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11 og 12-14 legges forslag til reguleringsendring av detaljregulering for nye Narvik sykehus, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker. Høringsperiode er fra 10. juni - 05. august 2022.