Søknadsfrist til kommunen 26. april 2020.

Multiconsult Norge AS varsler på vegne av Narvik Vann KF oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kjøpsvik avløpsanlegg (PlanID 2021004). 

Frist for innspill er 28.06.2021.

Sweco Norge AS varsler på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppstart av planarbeid - reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus.

 

Frist for innspill er 24.06.2021.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til Detaljregulering Toften boligfelt ut til offentlig ettersyn og høring i 6 - seks - uker. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 13 nye eneboliger, samt 1 tomannsbolig, totalt 15 boenheter. 

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag varsler om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Skogveien 27. Sweco Norge AS avd. Narvik er engasjert som planfaglig konsulent for planarbeidet. Forslagsstiller og tiltakshaver er Narvik Boligutvikling AS.

Frist for innspill er 20.06.21

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf § 12-11 og delegert vedtak 20.05.2021, legges forslag til detaljregulering for del av Prestjordneset, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. 

Høringsperiode er fra 21.mai - 2.juli 2021.

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-14 varsles det herved om følgende:
Igangsetting av arbeid med planendring for plan 2012015 Fagernesfjellet. Forslag til planendringen legges ut til høring i 4 - fire - uker. 

Tiltakshaver er Narvikfjellet AS og forslagsstiller er Sweco Norge AS.

Narvik kommune vil med dette kunngjøre at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av sju stedsnavn i Narvik kommune, hvorav ett er navn på togstasjon og tre er naturnavn:

Narvik kommunestyre har i møte den 29.04.2021, saknr. 037/21  vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning for datasenter Bjerkvik – PlanID 2019002. Frist for å klage på vedtaket er 31.05.2021. 

Nærings- og miljøvirkemidler i skogbruket (NMSK), kan gis til blant annet planting, ungskogpleie, vegbygging, miljøtiltak i skog og drift med taubane og hest.