Lag og foreninger, barnehager, skoler og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.  Skriftlig søknad sendes som elektronisk skjema til Eiendomsforvaltningen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Bjerkvik park ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 13. mai 2022 - 01. juli 2022. 

Ett av navna viser til en navnegard, åtte av navna er gardsnavn, og tre navn viser til gamle boplasser. De øvrige navna er naturnavn. Se vedlegg for liste over navn.

I forbindelse med etablering av Storpollen hyttefelt og etablering av flere nye hyttetomter trenger veien til hyttefeltet ny adresse. I samsvar med § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det følgende forslag til nytt adressenavn i Narvik kommune for Storpollen hyttefelt: Tømmerosneset

LPO Arkitekter AS varsler på vegne av Legias eiendom AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Bergmyra, PlanID 2022002. 

Narvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av utleieboliger. Vi har ønske om å inngå tilvisingsavtale med tilbydere som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Sweco Norge AS varsler på vegne av Narvikfjellet Allmenn AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Skaret - Andretoppen, PlanID 2022003.

Frist for innspill er 06.05.2022

Nordkraft prosjekt AS m/konsulent vil holde et orienteringsmøte digitalt angående planprogrammet, den 21.04.2022, kl.18:00.

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark,  redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020  overført til kommunene som en del av regionreformen. 
 

Frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til integreringsarbeid. Narvik kommune forvalter dette tilskuddet på vegne av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).