Offentlig ettersyn og høring - Forslag til detaljregulering Dybfestjordet og Enrum, forretning og næringsområdet, PlanID 2016008

Formannskapet har i møte 17.09.20 (sak 074/20) vedtatt at utkast til "Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i Narvik kommune" skal legges ut på høring

Ragn-Sells Dekkgjenvinning AS (RDS) har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta og behandle kasserte bildekk ved sitt anlegg i Kjøpsvik i Narvik kommune.

Forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune.

Tillegg til høringsdokumenter om skolestruktur - 8. september.

   Nå i høst skal den store og viktige saken om hvordan vi organiserer skolene våre behandles.

Narvik kommune vil med dette kunngjøre at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av åtte stedsnavn i Narvik kommune, hvorav to er navn på togstasjoner og seks er naturnavn

Narvikgården AS varsler oppstart av planarbeid – detaljregulering for Taralsvikjordet (planID: 2019009).

Frist for innspill er 31.08.2020

Viser til kunngjøring  - 2020-342106 på Doffin - Flytting av modulbygg er kunngjort på Doffin