Varsel om planoppstart – Områderegulering av Frydenlund, Narvik

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Områdeplan Frydenlund, Narvik. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny barneskole og ny samlokalisert videregående skole.

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Det er kunngjort konkurranse (forhåndskunngjøring) om leie av ferdig utviklet brannstasjon på Narvikhalvøya, alternativt brannstasjon i multifunksjonsbygg.

Barnevernet informerer

Oppstart av akuttberedskap i Ofotens barneverntjenester. Narvik barneverntjeneste er vertskommune for Evenes, Tjeldsund, Skånland og Tysfjord nord-øst for akuttberedskapen i vårt distrikt.

Velkommen til aktivitetsvennkurs!

Narvik demensforening ønsker deg velkommen til aktivitetsvennkurs i Bjerkvik.   
Dato: Onsdag 13. mars. Tid: kl. 18.00-21.00. Sted: Ellas Minne, Prestjordveien 2, 8530 Bjerkvik. 

Listen vil ligge ute i tidsrommet 01.03.2019 til 31.03.2019.

Høsten 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland tilsyn ved Narvik ungdomsskole vedrørende skolemiljøet, jf. Opplæringsloven § 9A.

I en tid preget av kommesammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord har Evenes kommune og Narvik kommune inngått et §28 samarbeid om levering av IT tjenester. Tjenestene skal i første omgang leveres som IT driftstjenester fra Narvik kommune ved enhet IT Drift og Utvikling.

Narvik kommune vurderer å etablere flere private barnehageplasser i Bjerkvik.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 14.02.2019, legges forslag til detaljregulering Vassvikbukta med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn.