I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og Formannskapets vedtak 10.06.2020, legges forslag til detaljregulering for Lien industriområde i Evenes kommune, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 03. juli 2020 - 14. august 2020. 
Planområde markert med rød stiplet linje

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på E6 Skarberget. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for E6 Skarberget fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring  fram til 31. august 2020.

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på rv.827 Kjøpsvik. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for rv.827 Kjøpsvik fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 31. august 2020.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Rombak pukkverk med PlanID 2019006 i møte 18. juni 2020, sak 099/20.

 Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Berglia vest hytteområde, Efjord, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker.

 

 Medvindmidlene 2020 er nå utlyst, og klubber, lag og foreninger i hele Narvik kommune kan søke om midler. Årets tildeling er ekstra viktig når idretts- og kulturlivet har mistet inntekter som følge av korona.

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering med konsekvensvurdering for Medby næringspark ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en næringspark for større næringsaktører, primært innenfor transport, logistikk og lagervirksomhet. 

Høringsperiode er 12. juni - 7. august 2020.

Forslag til planstrategi 2020-2023 - Narvik kommune, gjøres herved offentlig kjent, før planstrategien skal opp til politisk behandling i kommunestyret 18. juni 2020.

 Valgkomiteen innstiller personene på de vedlagte listene som kandidater til verv som meddommere, jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.