Vedlagt er forslag til felles ordensreglement for alle kommunale grunnskoler i Narvik
kommune. Forslaget er utarbeidet av kommunalsjef, rådgivere oppvekst og rektorer.

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med områderegulering for Narvikterminalen, planID 2021001. Frist for innspill er 03.09.2021. 

Som en del av etablering av ny brannstasjon i Narvik skal vegkryssene ved E6/Teknologiveien og E6/Kirkegården oppgraderes.

 Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsendring for Straumen hytteområde i Efjord, Narvik kommune

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.

Styret for den interkommunale kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy vedtok i møte 29.06.2021 å legge forslag til Kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy, ut til offentlig ettersyn og høring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

 

Fra og med mandag 28.juni legger HRS (Hålogaland Ressursselskap IKS) om rutene sine i Narvik kommune. Det betyr at innbyggerne i Narvik kommune vil få nye tømmedager og nye rutiner for framsett av dunkene.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 055/21 vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning for Alpinveien 1 – PlanID 2019011.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 056/21 vedtatt detaljregulering for Fosseveien 4 – PlanID 2018006.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.

Narvik kommunestyre har i møte den 17.06.2021, sak 057/21 vedtatt Detaljregulering for Naustveien – PlanID 2018002.

Frist for å klage på vedtaket er 16.07.2021.