Kurset går over 10 uker, tirsdager og torsdager klokka 17.00-19.30
Påmeldings frist: Snarest
Oppstart: 10. mars 2020
 

Informasjonsmøtet avholdes i bystyresalen på rådhuset i Narvik 27. februar kl. 18.00. Alle er velkommen til å delta.
 

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Bane NOR har reist navnesak for å få fastsatt navnet på ny tunnel langs Ofotbanen og foreslår at navnet tar utgangspunkt i naturnavnet Brennhaugen, en haug som ligger like ved denne tunnelen, se kartutsnitt:

Narvik kommunestyre skal oppnevne medlemmer til Eldrerådet.

Tysfjord kommune opphørte å eksistere ved utgangen av 2019. Den tidligere kommunen ble delt og slått sammen med nye Hamarøy og nye Narvik kommune som oppsto 1.1.2020.

Skoleruten for grunnskolen skal utformes som en lokal forskrift. Dette er i tråd med Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd, som sier følgende: Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

Fredag 24. januar 2020 starter vi nytt datakurs på Aktivitetsenteret Alleen 6. For mer informasjon om kurset og påmelding, ta kontakt med Ruth Pedersen
på telefon 913 03 155.