Evenes kommunestyre har i møte 25.03.2021, sak 13/21 vedtatt detaljreguleringsplan for Birkelund boligfelt, PlanID 2020501. Frist for å klage på vedtaket er 30.04.2021.

 

Narvik kommunestyre har i møte 18.02.2021, sak 011/21 vedtatt områdereguleringsplan for Medby næringspark, PlanID 2014007. 

Frist for å klage på vedtaket er 09.04.2021.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, tredje ledd kunngjøres at Narvik kommunestyre i møte 18.02.2021, sak 012/21, har vedtatt utbyggingsavtale for Medby næringspark.

Narvik kommune har fått tildelt kr. 1.994.333,- i midler for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

 

Veg og park har ledige sommerjobber for ungdom sommeren 2021

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Når den nye Narvik kommune ble bildet 1.1.2020 ble lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner som var gjeldende i tidligere Ballangen kommune kun gyldig for en del av den nye kommunen. Forskriften er nå omarbeidet og utvidet til å gjelde hele Narvik kommune.

Høring av søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø ved Drag, Kjøpsvik og Skarberget fergeleier i Tysfjorden i Narvik og Hamarøy kommune.

I samsvar med kommunens planstrategi ble «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017-2027» vedtatt av bystyret i Narvik den 23.02.2017. Planen omfattet kun gamle Narvik kommune. Kommunesammenslåingen har medført behov for en revidering slik at planen for fremtiden omfatter hele nye Narvik kommune.

Frist for innspill settes til 15.02.2021.