I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og rådmannens vedtak 11.11.2019, legges forslag til detaljregulering Tore Hunds gate 43-47, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 15. november - 27. desember 2019.

Narvik Jazzklubb ble tildelt Narvik kommunes kulturpris for 2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn II og deler av III, ut til offentlig ettersyn.

Styret for den interkommunal kystsoneplanen fastsatte i møte 23.09.2019 planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Vedtaket kan ikke påklages. 
Plandokumentet er tilgjengelig her på Interkommunal kystsoneplan

Narvik kommune
Enhet Areal- og samfunnsutvikling

Fra 01.01.2020 vil ikke Narvik kommune lenger tilby utstikking av bygg og beliggenhetskontroll. 

Over 6 millioner kroner ruller høsten 2019 inn på kontoene til kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B6, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1461 i Narvik kommune. PlanID 2019008.

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Felt B3, Fagernesfjellet, gnr./bnr. 40/1465 m.fl. i Narvik kommune. PlanID 2019007.