Fastsatt planprogram - Detaljregulering for Ballangen næringsområder

Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte den 18.06.2024, sak 022/24, fastsatt planprogram for Detaljregulering for Ballangen næringsområder - PlanID 2022006.

Fastsetting av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Svart stiplet linje viser forslag til plangrense ved oppstart av planarbeidet.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, § 12-9, jf. § 12-11 og forskrift om konsekvensutredninger § 16, fastsetter Hovedutvalg for plan og utvikling planprogrammet for detaljregulering av Ballangsleira næringsområder, PlanID 2022006, sist revidert 10.05.2024.

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, og eventuelle utredninger.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av grønn industri- og næringsutvikling ved Ballangen. Det landbaserte akvakulturanlegget skal bidra til å videreutvikle den eksisterende akvakulturnæringen i området. I tillegg til egne prosjekter vil forslagsstiller også tilrettelegge tomtearealene for at andre aktører kan utvikle næring og industri innenfor planområdet. Gjennom planarbeidet skal ulike alternativer for industri- og næringsvirksomhet konsekvensutredes. Alternativet som skal utredes opp mot referansesituasjonen er en kombinasjon av industri knyttet til batteriverdikjeden, produksjonsanlegg for hydrogen, akvakulturanlegg på land, samt annen kraftkrevende næring. Det legges også til grunn at det kan være aktuelt å etablere annen øvrig næringsvirksomhet, som eksempelvis lager og forretning, innenfor planområdet.

Dokumentene i saken kan ses i kommunens innsynsløsning, sak 22/3662

Vedtak og fastsatt planprogram kan lastes ned her:

Vedtak - Fastsetting av planprogram (PDF, 4 MB)

Fastsatt planprogram (PDF, 8 MB)