Fastsatt planprogram - Detaljregulering for Søsterbekk kryssingsspor

Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte den 18.06.2024, sak 021/24, fastsatt planprogram for Detaljregulering for Søsterbekk kryssingsspor - PlanID 2023007.

Fastsetting av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Rød stiplet linje viser forslag til plangrense ved oppstart av planarbeidet.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, § 12-9 jf. § 12-11 og forskrift om konsekvensutredninger § 16, fastsetter Hovedutvalg for plan og utvikling planprogrammet for detaljregulering av Søsterbekk kryssingsspor planID 2023007, sist revidert 23.05.2024.

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, og eventuelle utredninger.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for kryssingsspor mellom Søsterbekk og Haugfjell Stasjon for å øke kapasiteten på Ofotbanen. Prognosen for fremtidig trafikk i 2040 er 66 tog per døgn, mot dagens 46 tog per døgn. Samtidig skal det etableres nytt signalsystem (ERTMS) på Ofotbanen som skal iverksettes fra 2028. Krysningsspor skal bygges parallelt med eksisterende spor. Det vil være behov for snøoverbygg, en godkjent krysningsmulighet, og nødvendig sikring av jernbanen.

Dokumentene i saken kan ses i kommunens innsynsløsning, sak 23/2915

Vedtak og fastsatt planprogram kan lastes ned her: 

Vedtak - Fastsetting av planprogram (PDF, 4 MB)

Fastsatt planprogram (PDF, 20 MB)