Kunngjøring av fastsatt planprogram for kommunedelplan for naturmangfold

Narvik kommunestyre har i møte den 20.06.2024, sak 098/24, fastsatt planprogram for kommunedelplanen for naturmangfold.

Fastsetting av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1, fastsetter kommunestyret planprogrammet for kommunedelplan for naturmangfold, siste revisjonsdato 28.05.2024.

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeid, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og eventuelle utredninger. 

Formålet med planen er at den skal bidra til kunnskapsutvikling og allment tilgjengeliggjøre informasjon rundt naturmangfoldet i Narvik kommune. Arealbruk kan være en negativ påvirkningsfaktor for naturmangfold. Utbygging kan bidra til økt press på naturområdene og grønne områder i urbane strøk. Flere områder i Narvik kommune er sett på som potensielle utviklingsområder for fremtidig bruk gjennom kommuneplanens arealdel, samt private reguleringsforslag. Kommunedelplanen skal vise naturmangfoldet som eksisterer i kommunen. Planen vil føre til økt kunnskap og bevisstgjøring om det å ta vare på naturmangfoldet rundt oss - for kommunens administrasjon, politikere og innbyggere.

Dokumentene i saken kan ses i kommunens innsynsløsning, sak 24/652.

Vedtak og fastsatt planprogram kan lastes ned her:

Vedtak - fastsetting av planprogram (PDF, 4 MB)

Fastsatt planprogram (PDF, 845 kB)