Narvik bystyre vedtok i møte 13. desember 2018 nye satser på avgifter og gebyrer på kommunale tjenester for 2019. For mer informasjon, se avgifter og gebyrer 2019

Aktivitetssenteret for eldre

Opplæring i bruk av PC og opplæring på nettbrett for nybegynnere, repetisjon og for de som vil lære mer.

 
Næringsfond 2019 1

Fra 1. januar 2019 innfører Narvik kommune nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.

Narvik kommune har kunngjort anskaffelseskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for håndverkertjenester.

Årets kulturpris går til Groms plass 1

Årets kulturpris går til Groms plass

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4 varsles det herved om følgende: Igangsetting av arbeid med områdeplan for Medby Næringspark gnr/nr 19/135, mfl. i Narvik kommune, planid 2014007.
Planprogram til offentlig ettersyn. Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Tiltakshaver er Medby Næringspark AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Her følge vedtak om bru- og tunnelnavn til ny E6 i Narvik

kunngjøring

Nordland fylkeskommune inviterer til åpent høringsmøte om planforslag til «Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland». Planforslaget er på høring til 19. desember.

Narvik kommune har kunngjort to konkurranser vedrørende rehabilitering av Narvik kino

Detaljreguleringsplan ny Narvik ungdomsskole ble vedtatt av Narvik bystyre 25.10.2018, sak nr. 102/18. Formålet med reguleringsplanen er legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til flerbrukshall.