Høring og offentlig ettersyn - forslag til Detaljregulering for Scandic Hotel Narvik Utvidelse, PlanID 2023004

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til Detaljregulering for Scandic Hotel Narvik Utvidelse, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 11. juni - 13. august 2024.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Scandic Hotel Narvik. Forslagsstiller skal legge til rette for inntil 120 nye hotellrom, konferansefasiliteter med konferansesal/kultursal, for ca 700-800 personer samt restaurant, fellesarealer og utescene.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2023004 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 13. august 2024.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:
Vedtak - Offentlig ettersyn (PDF, 5 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 12 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 223 kB)
Plankart (PDF, 557 kB)
Vedlegg 1 Konsekvensutredning (PDF, 19 MB)
Vedlegg 2 ROS-analyse (PDF, 4 MB)
Vedlegg 3 VAO-Rammeplan (PDF, 3 MB)
Vedlegg 4 Overordnet VAO-plan_ GH001 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 5 Overordnet VAO-plan_ GH002 (PDF, 605 kB)
Vedlegg 6 Støyvurdering (PDF, 2 MB)
Vedlegg 7 Forenklet miljøsaneringsplan_Riving Statoil (PDF, 784 kB)
Vedlegg 8 Områdestabilitet og grunnforhold (PDF, 4 MB)
Vedlegg 9 Vurdering om eksisterende vindanalyser (PDF, 293 kB)
Vedlegg 10 Illustrasjonshefte (PDF, 12 MB)
Vedlegg 11 Utomhusplan (PDF, 864 kB)
Vedlegg 12 Bunnledningsplan (PDF, 716 kB)
Vedlegg 13 Samlet innspill (PDF, 3 MB)
Vedlegg 14 Planinitiativ (PDF, 11 MB)
Vedlegg 15 Referat fra oppstartsmøte (PDF, 269 kB)
Vedlegg 16 Prinsipputtalelse (PDF, 2 MB)