Varsel om oppstart av planarbeid– Detaljregulering for Håreks gate 38 og 40, planID 2023011

På vegne av Heim Boligutvikling AS, gir Norconsult Norge AS i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Håreks gate 38 og 40, planID 2023011.

Frist for å komme med innspill er 7. juli 2024.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling i Håreks gate 38 og 40, gbnr. 40/248 og 40/249 i Narvik kommune.

Eksisterende bebyggelse er planlagt sanert for å legge til rette for et nytt moderne og energibesparende bygg. Det legges opp til å etablere en boligblokk på 5 etasjer med 20- 25 boenheter i variert størrelse. Det er planlagt garasjeanlegg i hele underetasjen.

For utfyllende beskrivelse se vedlegg 2: Planinitiativ – Detaljregulering for Håreks gate 38 og 40

Eventuelle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes til Norconsult Norge As v/ Jul Johan Riddervold, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, eller pr. epost jul.johan.riddervold@norconsult.com med kopi til Narvik kommune, postmottak@narvik.kommune.no, innen 07.07.2024.

Dokumenter:
Vedlegg 1: Kart med plangrense (PDF, 420 kB)
Vedlegg 2: Planinitiativ – Detaljregulering for Håreks gate 38 og 40 (PDF, 3 MB)
Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte – Detaljregulering for Håreks gate 38 og 40 (PDF, 9 MB)
Vedlegg 4: Prinsipputtalelse – Oppstart av Detaljregulering for Håreks gate 38 og 40 (PDF, 5 MB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 23/1576.