Boligplan 2024 - 2027

Boligplanen er en fireårig temaplan som er retningsgivende innenfor det boligpolitiske- og boligsosiale området. 

Boligplan for Narvik kommune 2022 - 2026 ble behandlet og vedtatt i Narvik kommunestyre 21. mars 2024.

Planen danner grunnlag for innovativ helhetstenkning, strategier og prioriteringer gjennom å sikre bedre boligtilgang og boligutvikling i hele kommunen.

Boligplanen skal også ivareta kommunens boligpolitiske-  og boligsosiale  utfordringer og gjøre kommunen bedre rustet til å påvirke boligmarkedet, boligutviklingen og boligproduksjonen i kommunen. 

Hele boligplanen er tilgjengelig i Framsikt:

Boligplanen - Framsikt

For å kunne skape bo- og blilyst er Narvik kommune opptatt av å skape gode bomiljøer, tilrettelegge for god tomtetilgang gjennom arealplanen, og være med på å påvirke boligmarkedet, gjennom flere utleieboliger, med en differensiert boligmasse tilpasset ulike brukergrupper og eldre.

Så langt i prosessen har det vært gjort et grundig arbeid i forhold til de kommunale tjenesten som leverer tjenester til ulike brukergrupper, hvor kommunen er tilviser av boliger gjennom boligstiftelsen. 

Det har vært møte med ulike brukerorganisasjoner. Kommunens råd, politikere, samt bygdeutviklingslag er også involvert.

For å få bedre innsikt om hva kommunens innbyggere er opptatt av når det kommer til boligpreferanser og andre boligspørsmål, har vi gjennomført en boligundersøkelse som er en del av kunnskapsgrunnlaget til planen.

Boligplanen ble lagt ut til offentlig høring i seks uker for innspill. Boligplanen skal i henhold til bestilling legges frem for kommunestyrevedtak i mars 2024.

Mandat boligplan (PDF, 500 kB)

Oppstart

Arbeidet med boligplan for Narvik kommune 2022 - 2026 startet i november 2021. Bestilling ble gjort av kommunestyret i Narvik kommunes planstrategi.

01.11.2021

Januar 2022 - arbeidsverksted

Januar 2022 ble det arrangert arbeidsverksted med flere kommunale tjenester. Formålet er å kunne tilby nødvendige boliger for vanskeligstilte og eldre innbyggere - grupper som får boliger gjennom ulike kommunale tjenester.

01.01.2022

Tilvisningsavtale utleieboliger

I april ble det arrangert informasjonsmøte vedrørende tilvisningavtaler med Husbankfinansiering.

Tilvisningsavtaler - kunngjøring

29.04.2022

Orientering om boligbehov

Resultatet av arbeidsverksted med kommunale tjenester ble i mai 2022 presentert i et møte med Boligstiftelsen og de kommunale enhetene for Rus og psykiatri, utviklingshemmede, NAV og Tildelingskontoret.

01.05.2022

Referansegruppe etablert

Følgende referansegruppe er etablert.

 • Husbanken 
 • Nabo 
 • Bal Eiendom 
 • NAV 
 • Futurum 
 • Narvikgården 
 • Eiendomsforvaltning 
 • Narvikregionens næringsforening 
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelser 
 • Eldrerådet 
 • Ungdomsrådet 
   
01.08.2022

Boligundersøkelse

Narvik kommune ønsker å tilrettelegge for bo-  og blilyst for sine innbyggere. Derfor står boligtilbudet i kommunen sentralt. For å kunne få bedre innsikt i hvordan innbyggerne opplever sin bosituasjon og botilbud i kommunen ønsker vi at du svarer på denne undersøkelsen:

Boligundersøkelse - 2022

01.10.2022

Presentasjon av arbeidet med boligplan - auditoriet på biblioteket

Møtet er åpent for alle interesserte og det vil være mulighet å komme med spørsmål.

Lenke til arrangement på Facebook:

Presentasjon boligplan - Narvik bibliotek

19.10.2022 11:30

Orientering politisk nivå

I november planlegges det orientering om boligplan for politisk nivå. Det vil også bli gjennomført orientering i kommunale råd og øvrige politiske organer.

01.11.2022

Planforslag

I desember starter selve arbeidet med utarbeidelse av planforslag.

01.12.2022

Høring

22. desember 2023 ble forslaget til boligplan lagt ut på høring.

22.12.2023 09:00

Behandling av innspill

Etter at planforslaget har vært ute til høring vil innspill til planforslaget behandles.

01.01.2024

Høring planforslag

Det er frist for høringsforslag til planforslaget 5. februar 2024.

05.02.2024

Vedtatt boligplan

Boligplan for Narvik kommune 2022 - 2026 ble behandlet og vedtatt i Narvik kommunestyre 21. mars 2024.

Boligplanen er tilgjengelig i sin helhet digitalt på plattoformen Framsikt:

Boligplan 2024 - 2027 - Narvik kommune

Politisk behandling

Sakspapirer:

Saksfremlegg - Boligplan 2024 - 2027

Direktelenke til opptak av kommunestyrets møte:

Narvik kommunestyre 21. mars - Youtube

21.03.2024 10:00