Regjeringen har besluttet at elever på 1. trinn skal få 12 timer gratis SFO fra høsten 2022.  

Velkommen til skolestart i Narvikskolen 2022!

Første skoledag for grunnskolen er mandag 22. august.

Neste års nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på, og denne informasjonen vil du få tilsendt digitalt 15. november. Som foresatt må du logge deg inn i appen Min skole for å skrive inn ditt barn.

 Første skoledag høsten 2020 er 17. august. 

Opplæringslovens § 13-7 sier følgende: "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn."

Skolefritidsordningen er et omsorg og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. klasse. For barn med funksjonshemminger gjelder ordningen til og med 7. klasse.

Skoleruten for grunnskolen skal utformes som en lokal forskrift. Dette er i tråd med Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd, som sier følgende: Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

Mål: etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig) om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Kurset passer for de som kan norsk fra før (A1-A2 nivå) men vil gjerne lære mer og/eller ta Norskprøve
A2-B1 nivå .

Portal for kommunikasjon mellom skole og hjem.

Fylkestinget i Nordland har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Formålet med ordensreglement for den enkelte grunnskole er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, god orden og ivareta elevenes helse.

Detaljreguleringsplan ny Narvik ungdomsskole ble vedtatt av Narvik bystyre 25.10.2018, sak nr. 102/18. Formålet med reguleringsplanen er legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til flerbrukshall.

Det vises til Utdanningsdirektoratets artikkel, datert 30.11.17. ang. nasjonale føringer for bruk av nettbaserte hjelpemidler ved eksamen.  Det fremkommer at kommunale skoleeiere skal utarbeide en samlet oversikt over hvilke nettbaserte hjelpemidler elevene og de voksne deltakerne i egen kommune skal få tilgang til under sentralt gitt eksamen. Oversikten skal ha minst to nettbaserte hjelpemidler og maksimum 15.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever i Narvik videregående skole.

Bystyret har behandlet en sak vedrørende leksebevisste skoler i Narvik kommune. Det er besluttet at de berørte partene får anledning til å uttale seg vedrørende leksefri skole og leksebevisst skole før endelig vedtak fattes.

Narvik kommune inviterer herved alle interessenter til å komme med høringsuttalelser om framtidig ungdomsskolestruktur for Narvik kommune. Kommunen ønsker alle innspill velkommen, slik at bystyret får et best mulig beslutningsgrunnlag. Høringen er i tråd med bystyrets vedtak 051/16 om å utrede fire alternativer for ny ungdomsskolestruktur.

Høringsfrist er 10. mai 2017