Høring angående leksebevisst skole og leksefri skole

Bystyret har behandlet en sak vedrørende leksebevisste skoler i Narvik kommune. Det er besluttet at de berørte partene får anledning til å uttale seg vedrørende leksefri skole og leksebevisst skole før endelig vedtak fattes.

Bakgrunn for saken

I bystyremøtet 16.06.16 ble følgende spørsmål stilt (interpellasjon fra L. Odlolien, R): Hvordan stiller ordføreren seg til utprøving av leksefrie skoler i Narvik kommune? Argumentasjonen gikk i korte trekk på at lekser i følge en del undersøkelser ikke har dokumentert effekt i forhold til læringsutbytte, og at lekser kan være med på å forsterke sosiale forskjeller. Det kom frem at leksehjelpordningen muligens er lite treffsikker som virkemiddel i forhold til utjevning av sosiale forskjeller.

Ordføreren ba rektornettverket se nærmere på leksefri skole og organisering av leksehjelp/lekser (leksebevissthet). En arbeidsgruppe (fra rektornettverket) har sett på lekser som tematikk og undersøkt hvordan praksis for lekser er i Narvik. 

Se vedleggene
Leksebevisste skoler (hoveddokument) (PDF, 345 kB)
Gode råd om leksebruk (PDF, 398 kB)
Riktig bruk av lekser er viktig for elevenes læring (PDF, 119 kB)
Lekser- undersøkelse fra Narvikskolene  (PDF, 146 kB)
Interpellasjon, Lene Odlolien (PDF, 319 kB)

Rektornettverket/arbeidsgruppen kom til at det vil være uheldig å pålegge innføring av leksefrie skoler, og at det vil frata skolene, elevene og foreldrene en måte å tilpasse og sikre elevenes opplæring. Rådmannen støtter en slik vurdering og foreslår overfor bystyret at de skulle ta saken til orientering og ber rådmann påse at foreslåtte tiltak ang. leksebevisste skoler innføres i Narvik kommune.

Bystyrets vedtak

Saken ble behandlet i bystyret 23.11.17. Se hoveddokumentet Leksebevisste skoler. (PDF, 345 kB)

Bystyret vedtok at saken sendes tilbake for uttalelse og involvering fra FAU på berørte skoler, elevråd og fra lærerorganisasjonene.

Til høring

Det er ingen direkte hjemmel for lekser i opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet sier at det imidlertid ikke er tvil om at lekser er en del av skolens ordinære aktivitet. Videre sier utdanningsdirektoratet at det er skolen selv som avgjør om den vil pålegge elevene lekser eller ikke, og at skolen kan velge å organisere opplæringen uten å gi elevene hjemmearbeid. Det sentrale er at skolen legger opp opplæringen slik at den er egnet til at elevene kan nå kompetansemålene.  

 

Det er ønskelig at dere uttaler dere om hoveddokumentet, i forhold til leksebevisste eller leksefrie skoler

  1. Leksebevisste skoler
  • Rådmannens forslag til vedtak: foreslåtte tiltak ang. leksebevisste skoler innføres i Narvik kommune.
  1. Leksefrie skoler
  • Forslag fra partiet Rødt: Narvik kommune innfører leksefrie skoler på samtlige skoler i Narvik kommune. Med leksefrie skoler menes at elevene ikke får pålagte skoleoppgaver som de må gjøre utenom skoletiden.

Frist for uttalelse er satt til utgangen av februar 2018. Uttalelsene sendes innen fristen enten pr e-post eller i vanlig post. E-post: postmottak@narvik.kommune.no, merk med Skolefaglig rådgiver Mick Morgan.
Vanlig post: Narvik kommune v/skolefaglig rådgiver, Fag og forvaltning, Postboks 64, 8501 Narvik.

Heidi Eriksen Laksaa
Kommunalsjef