Vedtatt detaljreguleringsplan nye Narvik ungdomsskole

Detaljreguleringsplan ny Narvik ungdomsskole ble vedtatt av Narvik bystyre 25.10.2018, sak nr. 102/18. Formålet med reguleringsplanen er legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til flerbrukshall.

Detaljreguleringsplan ny Narvik ungdomsskole ble vedtatt av Narvik bystyre 25.10.2018, sak nr. 102/18. Formålet med reguleringsplanen er legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til flerbrukshall.

Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. IV. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune: Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 –tre– år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Narvik kommune. Det gjøres oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i medhold til forvaltningsloven. 

Se vedtatte dokumenter:

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Ny ungdomsskole Narvik vedtatt 25.10.2018 (PDF, 426 kB)

Ny ungdomsskole Narvik Bestemmelser vedtatt 25.10.2018 (PDF, 419 kB)

Ny ungdomsskole Narvik Planbeskrivelse vedtatt 25.10.2018 (PDF, 4 MB)

For mer informasjon se, innsyn