Vedtatt detaljreguleringsplan - rv. 827 Kjøpsvik fergeleie

Klikk for stort bilde

 

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for rv. 827 Kjøpsvik fergeleie med PlanID 2019004 i møte 17.desember 2020, sak 176/20.

KST- 176/20 Vedtak:
Følgende merknader er behandlet:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Tas til orientering.

Direktoratet for mineralforvaltning

 • Tas til orientering.

Kystverket

 • A1 Tas til etterretning.
 • A2 Tas til etterretning.
 • A3 Tas ikke til følge.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas til etterretning.
 • D Tas til etterretning.
 • E Tas til orientering.

Fiskeridirektoratet

 • Tas til følge.

Fylkesmannen i Nordland

 • A Tas til etterretning.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas til etterretning.
 • D Tas til følge.
 • E Tas til følge

Nordland fylkeskommune

 • A Tas til etterretning.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas ikke til følge.

Nord-Salten kraftlag

 • Tas til etterretning.

Narvik Vann KF

 • A Tas til etterretning.
 • B Tas til orientering.
 • C Tas til orientering.

Kjøpsvik handel AS og Brødrene Johansen Skyssbåter AS v/ adv. A. Navjord

 • A Tas til orientering.
 • B Tas til orientering.
 • C Tas til orientering.
 • D Tas til orientering.
 • E Tas til følge.
 • F Tas ikke til følge.

Kjøpsvik Eiendom AS v/Håvard Jacobsen

 • A Tas til orientering.
 • B Tas ikke til følge.
 • C Tas til etterretning.
 • D Tas til etterretning.
 • E Tas delvis til følge.
 • F Tas til etterretning.
 • G Tas til etterretning.

Ingrid Rabben

 • A Tas til orientering.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas ikke til følge.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Fergeleie rv. 827 Kjøpsvik, planID 2019004, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg, sist revidert 13.11.2020, med endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planen for rv. 827 Kjøpsvik fergeleie er blant annet å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene, inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 15. januar 2021. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn sak 20/3601 Detaljregulering for rv. 827 Kjøpsvik fergeleie 

 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:


I tillegg kommer følgende dokumenter