Offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering Vassvikbukta

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 14.02.2019, legges forslag til detaljregulering Vassvikbukta med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn. 

Hensikten med planarbeidet er legge til rette for boliger, småbåthavn/molo med rorbuer, fortau og tursti, flytebrygge, nærlekeplass og næring.

For ytterligere informasjon kontakt arealplanlegger Bertil A Birkeland tlf. 76 91 35 31 eller
e-post: bertil.birkeland@narvik.kommune.no

Eventuelle merknader/synspunkter sendes innen 05.04.2019 til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune,
Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no

Reguleringsforslagene er lagt ut til offentlig ettersyn i 6 - seks - uker fra utlysningsdato og kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset eller laste ned dokumenter her: