Offentlig ettersyn - forslag til Detaljregulering for Kvartal 48, PlanID 2022008

Planområdet - Detaljregulering for kvartal 48

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Kvartal 48 ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperioden er fra 1. september 2023 - 13. oktober 2023.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kontorbygg på 6 etasjer i Kongens gate 30, og hotell på 11 etasjer i Dronningens gate 27 og Kongens gate 26 med tilhørende støttefunksjoner. Planen legger også til rette for etablering av “kiss’n ride” av turister i buss og parkeringskjeller under planlagt hotell.

3D-modell av tiltaket kan ses på følgende link: https://swecono.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=3a5ba391129a4660a63a164bc12fa674 Det gjøres oppmmerksom på at byggene ikke er detaljprosjektert og at modellen kun er ment å vise volum og prinsipputforming av foreslåtte bygg. 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2022008 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 13. oktober 2023.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 2 MB)

Plankart - Detaljregulering Kvartal 48 (PDF, 476 kB)

Planbestemmelser - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 730 kB)

Planbeskrivelse - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 8 MB)

Vedlegg 1 - VAO-rammeplan - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 1017 kB)

Vedlegg 2 - Rapport transportbehov og mobilitetsanalyse - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3 - Konsekvensutredning Landskap, arkitektonisk uttrykk og kvalitet, kulturminner - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 11 MB)

Vedlegg 4 - Konsekvensutredning barn og unge - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5 - Notat innledende geoteknisk vurdering - områdestabilitet - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 4 MB)

Vedlegg 6 - ROS analyse - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 7 - Notat sol- og skyggeanalyse - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 3 MB)

Vedlegg 8 - Rapport grunnundersøkelser - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 8 MB)

Vedlegg 9 - Notat oppsummering av innkomne innspill ved planstart - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 663 kB)

Vedlegg 10 - Kommunens mottakskontroll med tiltakshavers kommentarer - Detaljregulering for Kvartal 48 (PDF, 759 kB)