Vedtatt detaljreguleringsplan - E6 Skarberget fergeleie

Klikk for stort bilde

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Skarberget fergeleie med PlanID 2019005 i møte 17.desember 2020, sak 175/20.

KST- 175/20 Vedtak:

Følgende merknader er behandlet:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Tas til orientering.

Direktoratet for mineralforvaltning

 • Tas til orientering.

Kystverket

 • A1 Tas til etterretning.
 • A2 Tas til etterretning.
 • A3 Tas ikke til følge.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas til orientering.

Fiskeridirektoratet

 • Tas til følge.

Fylkesmannen i Nordland

 • A Tas til etterretning.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas ikke til følge.

Nordland fylkeskommune

 • A Tas til etterretning.
 • B Tas til etterretning.
 • C Tas ikke til følge.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Fergeleie E6 Skarberget, planID 2019005, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planen for E6 Skarberget fergeleie er blant annet å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene, inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 15. januar 2021. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn sak 20/3601 Detaljregulering for E6 Skarberget fergeleie 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

I tillegg kommer følgende dokumenter