Offentlig ettersyn - forslag til områderegulering for Narvikterminalen, PlanID 2021001

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til Områderegulering for Narvikterminalen, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 12.mai 2023 til 30.juni 2023.

Kartutsnitt Narvikterminalen.  - Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for optimalisering og utvidelse av arealer på eksisterende terminalområde, utfylling og etablering av nytt terminalområde fra eksisterende RO-RO-kai til forbi dagens Agenda-bygg, permanent malm utskipning fra eksisterende anlegg på Skarveneset, etablering av bedre løsninger for gående og syklende, utbygging av kryssingsspor fra Kleivhammaren til sør for Sjøbakken bru. Planen legger til rette for forbedrede infrastrukturløsninger både internt i terminalområdet og omkringliggende offentlig vegnett. 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2021001 sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 30. juni 2023.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:
Vedtak - Plansak til offentlig ettersyn - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 999 kB)

Plankart 1 - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 6 MB)

Plankart 2 - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 5 MB)

Plankart 3 - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 510 kB)

Planbeskrivelse - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 9 MB)

Vedlegg 1 - Oversikt plankart - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 3 MB)

Vedlegg 2 - Fastsatt Planprogram - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 5 MB)

Vedlegg 3 - ROS-analyse - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 9 MB)

Vedlegg 4 - Innspill til utvidelsen planområdet - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 3 MB)

Vedlegg 5 - Optimalisering og grunnlag for regulering - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 6 MB)

Vedlegg 6 - KU Landskapsbilde - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 7 MB)

Vedlegg 7 - KU Lokal og regional utvikling - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 479 kB)

Vedlegg 8 - Fagrapport Naturmangfold - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 - Fagrapport Naturkartlegging i sjø - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 21 MB)

Vedlegg 10 - Fagrapport Miljøteknisk sedimentundersøkelse - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 9 MB)

Vedlegg 11 - Fagrapport støy - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 29 MB)

Vedlegg 12 - Lokal luftforurensning - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 38 MB)

Vedlegg 13 - Vurdering av strømningsforhold - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 3 MB)

Vedlegg 14 - Fagnotat klima - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 710 kB)

Vedlegg 15 - Trafikkvurdering - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 8 MB)

Vedlegg 16 - Geoteknisk vurdering for reguleringsplan - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 47 MB)

Vedlegg 17 - Uavhengig kontroll - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 6 MB)

Vedlegg 18 - Skjema bærekraft - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 540 kB)

Vedlegg 19 - VAO-rammeplan - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 6 MB)

Vedlegg 20 - Notat Klassifisering av sikkerhetsklasse for skred - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 2 MB)

Vedlegg 21 - Energiløsninger - notat til optimaliseringsrapport - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 4 MB)

Vedlegg 22 - Situasjonsplan - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 10 MB)

Vedlegg 23 - Tegningshefte - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 19 MB)

Vedlegg 24 - Risikovurdering Sikkerhet Narvikterminalen - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 4 MB)

Vedlegg 25 - Risikovurdering planoverganger - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 3 MB)

Vedlegg 26 - Banetegninger Narvikterminalen - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord (PDF, 15 MB)