Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Viser til kunngjøring – 2018-391484 i Doffin Tjenester for utarbeidelse av områdereguleringsplan - Frydenlund er  kunngjort på Doffin med referanse 2018-391484.

Kort beskrivelse
I forbindelse med planlegging av ny barneskole og ny sentral VGS skal det utarbeides ny områdereguleringsplan for aktuelle kvartaler på Frydenlund.

Narvik Kommune enhet Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker i Narvik kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Statskog SF oppstart av detaljregulering for Søsterbekk hytteområde, Narvik kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Trygge barnehager oppstart av detaljregulering for barnehage på gnr.44, bnr 211 i Beisfjord, Narvik kommune.

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon Driftsbanegården, PlanID 2017006 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 081/18.