Varsel om oppstart – Detaljregulering for Villaveien 72

Concil AS varsler på vegne av Victoria Havn AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Villaveien 72, PlanID 2023002.

Frist for innspill er 09.08.2023.

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse. Tiltakshaver ønsker å muliggjøre området for blokkbebyggelse innenfor 39/288, 39/1799, 39/1719. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Consil AS v/ Preben Sommer, e-postadresse preben@concil.no.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 04.08.2023 til: Concil AS, Teknologiveien 12, 8517, Narvik, preben@concil.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no.

Prinsipputtalelse - oppstart av detaljregulering for Villaveien 72 (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Villaveien 72 (PDF, 8 MB)

Planinitiativ Villaveien 72 (PDF, 2 MB)