Nordland fylkeskommune inviterer til åpent høringsmøte om planforslag til «Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland». Planforslaget er på høring til 19. desember.

Narvik kommune har kunngjort to konkurranser vedrørende rehabilitering av Narvik kino

Detaljreguleringsplan ny Narvik ungdomsskole ble vedtatt av Narvik bystyre 25.10.2018, sak nr. 102/18. Formålet med reguleringsplanen er legge til rette for bygging av ny ungdomsskole for Narvik i tillegg til flerbrukshall.

Kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord slår seg sammen 1. januar 2020Nå starter konkurransen om å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Ny tunnel mellom nye UNN Narvik på Furumoen og rundkjøring på E6 ved Orneshaugen trenger navn, og Narvik kommune ønsker å reise navnesak.

Viser til kunngjøring – 2018-312461 i Doffin Yjenester for uavhengig kontroll - ny ungdomsskole. 
Kunngjort på Doffin med referanse 2018-312461.

Kort beskrivelse
Narvik kommune skal inngå avtale om kjøp av tjenester for uavhengig kontroll i forbindelse med prosjektering og oppføring av ny ungdomsskole i Narvik.

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Viser til kunngjøring – 2018-391484 i Doffin Tjenester for utarbeidelse av områdereguleringsplan - Frydenlund er  kunngjort på Doffin med referanse 2018-391484.

Kort beskrivelse
I forbindelse med planlegging av ny barneskole og ny sentral VGS skal det utarbeides ny områdereguleringsplan for aktuelle kvartaler på Frydenlund.

Narvik Kommune enhet Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker i Narvik kommune.