Vedtatt detaljreguleringsplan - Narvik sykehus

Klikk for stort bilde

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Narvik sykehus med PlanID 2015004 i møte 29. oktober 2020, sak 145/20.

KST- 145/20 Vedtak:

Følgende merknader er behandlet: 
Sametinget:                        Tas til orientering.
Avinor:                               Tas til orientering.
Narvik Vann KF:                A og B Tas til følge.
Statens vegvesen:               A-D Tas til følge.
Mattilsynet:                       Tas til etterretning.
Statkraft Energi AS:           Tas til følge.
Bane NOR SF:                    A, F-I Tas til etterretning.
                                         B-E Tas til følge.
Nordland fylkeskommune (NFK):
                                        A og I Tas til orientering.
                                        B og F Tas ikke til følge.
                                       C, D, og F Tas til etterretning.
                                       E og H Tas til følge.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):
                                      A Tas til orientering.
                                      B Tas til følge.
Statnett SF: A - B Tas til orientering.
                                      C Tas delvis til følge. 
                                      D - F Tas til etterretning.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Narvik sykehus, planID 2015004, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, konsekvensutredning og vedlegg, sist revidert 18.09.2020, med endringer etter merknadsbehandling.

I kommunestyrets behandling ble det fremsatt følgende tilleggsforslag:

Tilleggsforslag: Parkering ved nye Narvik Sykehus, foreslått av Mikael Rølvåg, Senterpartiet Narvik Senterparti ber om at det blir sikret tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved Nye Narvik Sykehus ut fra arealkrav og behov. Dette vil tilsvare ca. 410 parkeringsplasser.

Mikael Rølvågs oversendelsesforslag - følger saken uten realitetsbehandling.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for nytt sykehus og helsehus med legevakt og pasienthotell. Disse bygningene skal etableres i nær tilknytting til eksisterende kommunalt sykehjem, Furumoen sykehjem. Reguleringsplan legger også opp til eventuelle tilhørende funksjoner som ambulansebygg, gymsal, helsepark o.l. I tillegg skal det etableres helikopterlandingsplass på området. Parkering for alle institusjonene skal samles i et parkeringsbygg. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 27. november 2020. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket. 

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene er tilgjengelig kan lastes ned under eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn sak 71/20 Detaljregulering for Narvik sykehus 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtak med saksutredning (PDF, 379 kB)
Plankart Narvik sykehus (PDF, 8 MB)
Planbestemmelser Narvik sykehus (PDF, 184 kB)
Planbeskrivelse Narvik sykehus (PDF, 6 MB)
Rådmannens merknadsbehandling - Narvik sykehus (PDF, 2 MB)
Merknader til offentlig ettersyn (PDF, 6 MB)
Sammenstilling av merknader med kommentarer (PDF, 172 kB)
Illustrasjonsplan (PDF, 3 MB)
KU Støy (PDF, 17 MB)
KU Vibrasjoner (PDF, 670 kB)
KU Støv (PDF, 2 MB)
KU Trafikk (PDF, 3 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Landskapsanalyse (PDF, 4 MB)
Sol-skyggeanalyse (PDF, 15 MB)
Vurdering av parkeringsbehov (PDF, 2 MB)
Beregninger overvann HENT og Sweco (PDF, 321 kB)
Byggherres parkeringsvurdering (PDF, 2 MB)
Mobilitetsplan (PDF, 3 MB)
Vurdering av sikt for Furumotunnelen (PDF, 2 MB)
Skredfarevurdering RIGberg-NOT-001_med_vedlegg (PDF, 5 MB)