Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Taraldsvikjordet

Plankart - Detaljregulering for Taraldsvikjordet

Narvik kommunestyre har i møte den 09.11.2023, sak 112/23 vedtatt detaljregulering for Taraldsvikjordet – PlanID 2019009.

Frist for å klage på vedtaket er 07.12.2023.

Vedtak: 

2. Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Taraldsvikjordet, planID 2019009, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

3. Rådmannen gis i oppdrag å starte prosess for oppheving av reguleringsplan for Elvehagen når reguleringsplanen (punkt 2) blir endelig godkjent. Endring av arealformål for planområdet som omfattes av reguleringsplan for Elvehagen vurderes nærmere i pågående prosess med kommuneplanens arealdel.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for forretning.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Frist for å klage på vedtaket er 07.12.2023. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 20/2463.

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 12 MB)
Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 212 kB)
Vedtatt plankart (PDF, 829 kB)
Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)