Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hergot Energipark, PlanID 2021008

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Hergot Energipark, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er fra 26. Oktober 2023 - 08. desember 2023. 

Hensikten med planarbeidet er kraftkrevende industri, herunder batterifabrikk.

Detaljregulering for Hergot Energipark

 

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2021008 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 08. Desember 2023. 

Dokumentene til planforslaget kan lastes ned her, eller sees på rådhuset i Narvik:

Plankart alternativ 1 HergotEnergipark (PDF, 6 MB)

Plankart vertikalnivå 1 Hergotenergipark (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser alternativ 1 Hergot Energipark REV (PDF, 248 kB)

Planbeskrivelse Hergot komprimert (PDF, 37 MB)

Fullstendig oversikt over plandokumentene med vedlegg kan lastes ved å trykke på boksen under: 

Plansak til offentlig ettersyn Hergot Energipark - planid 2021008