Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Trollvann brøytestasjon E10 Bjørnfjell, PlanID 2022001

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Trollvann brøytestasjon E10 Bjørnfjell, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 01. september 2022 - 14. oktober 2022. 

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak ved Trollvann brøytestasjon. Tiltakene vil øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten langs E10 over Bjørnfjell i Narvik kommune.

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 14.10.2022 sendes skriftlige til:

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no. Merk oversendelsen med saksnummer 20/71958.

 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

Plankart (PDF, 505 kB)

Reguleringsbestemmelser  (PDF, 222 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Tegningshefte (PDF, 25 MB)

Geoteknikk (PDF, 6 MB)

Geologi (PDF, 8 MB)

Rystelseskontrollerende tiltak (PDF, 379 kB)

Bærekraftsjekkliste (PDF, 284 kB)

Merknader til varsel om oppstart (PDF, 4 MB)

Oppsummering og kommentering av merknader - varsel om oppstart (PDF, 149 kB)

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 101 kB)

Planskjema for Nordland  (PDF, 268 kB)

 

Sakens øvrige dokumenter kan sees på: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e10trollvann/reguleringsplan/