Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg, PlanID 2021004

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Kjøpsvik avløpsanlegg ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 29. oktober 2021 - 10. desember 2021.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av avløpsanlegg/slamavskiller ved Hestneselva i Kjøpsvik for å rydde opp i dagens situasjon med direkte utslipp til sjø.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2021004 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 10. desember 2021. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på rådhuset i Narvik og servicesenteret i Kjøpsvik, eller lastes ned her:

Vedtak - Offentlig ettersyn (PDF, 1012 kB)

Forslag til plankart (PDF, 3 MB)

Forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 169 kB)

Forslag til planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Varsel om oppstart (PDF, 498 kB)

Innkomne innspill til planoppstart: Innspill NFK_Vedlegg (PDF, 3 MB)Innspill Statsforvalteren (PDF, 925 kB)Innspill DMF (PDF, 554 kB)Innspill NVE (PDF, 638 kB)Innspill Fiskeridirektoratet (PDF, 351 kB),Innspill Sametinget (PDF, 229 kB)

Vurdering av sikkerhet mot skred (PDF, 2 MB)

Vurdering av KU (PDF, 2 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 955 kB)