Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for barnehage gbnr. 44/211, Beisfjord

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 og vedtak i plan- og næringskomitéen 28.03.2019, legges forslag til detaljregulering for barnehage gbnr. 44/211 i Beisfjord med plandokumenter, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å regulere en 4-avdelings barnehage med tilhørende uteområde, samt trafikksikring av omkringliggende samferdselsopplegg. For ytterligere informasjon kontakt Bertil A. Birkeland tlf. 76 91 35 31 eller e-post: bertil.birkeland@narvik.kommune.no

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 20.mai 2019.

Dokumentene til planforslaget kan ses i kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her: