Statens hus Narvik

Pilotprosjektet Statens hus Narvik er inne i sitt andre av tre driftsår. De overordnede målsettingene i prosjektet handler om faglig styrking og samling av de offentlige kompetansemiljøene i regionen, samt å finne løsninger for å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene på mindre steder.

Fellessamling Statens hus-prosjektet 31. januar 2023. Foto. - Klikk for stort bildeFellessamling Statens hus-prosjektet 31. januar 2023.

I tillegg er det en lokal målsetting å styrke Narvik-regionens fremtidige posisjon for bevaring og rekruttering av offentlige arbeidsplasser.

Statens hus Narvik er fra 2023 organisert i følgende 3 delprosjekter:

 • Samhandling og kompetanseheving
 • Vertskap, attraktivitet og rekruttering
 • Tjenesteutvikling og innovasjon

Etter at Ståle Eilifsen fratrådte 31.12.2022, har Gaute Skoglund (Narvik kommune) overtatt rollen som prosjektleder for pilotprosjektet Statens hus Narvik. I tillegg benyttes Bjørn Erik Rønhaug (Futurum) og Ida Mari Larsen (Narvik kommune) som delprosjektledere.

7 statlige virksomheter deltar per i dag aktivt i prosjektet. I tillegg nyter prosjektet godt av støtteressurser fra både offentlige og private virksomheter.

De kommende månedene vil prosjektets hovedfokus være knyttet til prioriteringer og igangsetting av konkrete tiltak og aktiviteter. Prosjektet forventer i økende grad å markedsføre sine målsettinger og resultater gjennom nettsider, offisielle kunngjøringer og presentasjoner.

Deltakere Statens hus Narvik
Deltakere Statens hus Narvik. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde
Organisering
Organisering Statens hus. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde
Statens hus - et nasjonalt pilotprosjekt

Narvik er en av fire pilotkommuner nasjonalt som i perioden 2021-2024 skal teste ut regjeringens nye modell for Statens hus. Målet er at små og mellomstore avdelinger av statlige etater skal samarbeide tettere med hverandre og skape større statlige fagmiljø på mindre steder.

Fellessamling Statens hus-prosjektet 31. januar 2023. Foto. - Klikk for stort bildeFellessamling Statens hus-prosjektet 31. januar 2023.

Arbeidet er forankret i stortingsmeldingen “Levende lokalsamfunn for fremtiden” fra 2019. Her erklærer regjeringen at de vil etablere piloter som oppfølging av Granavolden-plattformens ambisjoner for ny, statlig lokaliseringspolitikk.

I oppdragsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i mars 2021, beskrives pilotprosjektet på følgende måte:

Stortinget har bevilget 16 mill. kroner til pilotordningen og bestemt at pilotordningen skal vare inntil fire år, jf. behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021), KMD.

Pilotene er etablert i kommunene Narvik, Orkland, Stad og Lyngdal. Rammen til fylkeskommunene Nordland, Trøndelag, Vestland og Agder er økt med totalt 16 mill. kroner i 2021, og hver fylkeskommune får således 4 mill. kroner hver. Bevilgningen er en engangsbevilgning, og skal finansiere pilotordningen for hele perioden. Bevilgningen skal fordeles fra fylkeskommunene til kommunene.

Målet med bevilgningen er å medvirke til å styrke samarbeidet og eventuelt samlokalisere mindre virksomheter av statlige etater i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Pilotene skal teste ut forsterket samhandling mellom etatene innenfor områder som for eksempel rekruttering, IKT, utnytting av kompetanse på tvers av sektorer og felles samhandling med kommuner og fylkeskommuner. Formålet er å styrke det samlede faglige, offentlige kompetansemiljøet i regionen.

Tidslinje Statens hus 2021-2024

17. september 2020

Valg av Narvik som pilotkommune kunngjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les nyhetssak

1. februar 2021

Oppstartsmøte pilot.

15. juni 2021

 Forprosjektets sluttrapport sendes til KMD.

Januar 2022

Ståle Eilifsen tiltrer som prosjektleder for Statens hus Narvik. 
Prosjektet organiseres i 4 delprosjekt-grupper med tilhørende prosjektmål.

Vår/høst 2022

Kartlegging av utfordringer og muligheter. Utvikling av målsettinger og aktiviteter for de ulike delprosjektene.

Januar 2023

Endringer i prosjektet: 

 • Gaute Skoglund overtar som ny prosjektleder
 • Antall delprosjekter reduseres til følgende 3 delprosjekter:
  • Samhandling og kompetanseheving
  • Vertskap, attraktivitet og rekruttering
  • Tjenesteutvikling og innovasjon
    

Våren 2023

Utvikling av løsningsmodeller. Ressurskartlegging. Konkretisering og valg av aktiviteter.

Høsten 2023

Implementering og utprøving av aktiviteter:

 • Felles kompetanseheving
 • Studentarbeidsplasser
 • Faglige og sosiale møteplasser
 • Styrking av tilflytterarbeidet
 • Samarbeidsmodell for innovativ problemløsing
 • Utrede muligheter for kontorhub og samlokalisering

31.desember 2024

Pilotprosjektet avsluttes.

 

Kontaktinformasjon Statens hus Narvik:

 • Prosjektleder Gaute Skoglund, Narvik kommune
 • Mobil: 918 15 251
 • Epost: gaute.skoglund@narvik.kommune.no

Vedlegg/lenker: