Offentlig ettersyn – forslag til områderegulering Elvegårdsmoen leir SØF

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 og bystyrets vedtak datert 20.06.19 legges forslag til områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF med plandokumenter ut til nytt offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å sikre de offentligrettslige rammene for Forsvarets arealer og private arealer som det foreligger, eller skal inngås avtaler for.

Det er ønskelig med nye innspill i forhold til endringer etter merknadsbehandling.

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 23.08.19.

Dokumentene til planforslaget kan ses i kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her: