Offentlig ettersyn - forslag til Detaljregulering for Vassvikbukta, PlanID 2015010

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til Detaljregulering for Vassvikbukta, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 04 november 2022 - 16. desember 2022.

 

Hensikten med planarbeidet er utbygging og utvikling i Vassvikbukta med tilrettelegging for boliger, småbåthavn/molo med rorbuer, fortau og tursti, nærlekeplass og næring.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2015010 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 16. desember 2022. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Vassvikbukta (PDF, 361 kB)

Planbeskrivelse - Detaljregulering for Vassvikbukta (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser - Detaljregulering for Vassvikbukta (PDF, 257 kB)

Plankart - Detaljregulering for Vassvikbukta (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 - Geotekniske vurdering, områdestabilitet (PDF, 7 MB)

Vedlegg 2 - Miljøgeologiske undersøkelser, land (PDF, 972 kB)

Vedlegg 3 - Miljøgeologiske undersøkelser, sjøbunn (PDF, 2 MB)

Vedlegg 4 - Støynotat (PDF, 806 kB)

Vedlegg 5 - Sol- og skyggediagram ny bebyggelse øst (PDF, 3 MB)

Vedlegg 6 - Sol- og skyggediagram ny bebyggelse øst, midnattsol (PDF, 670 kB)

Vedlegg 7 - Sol- og skyggediagram ny bebyggelse vest (PDF, 3 MB)

Vedlegg 8 - Situasjonsplan ny bebyggelse øst  (PDF, 3 MB)

Vedlegg 9 - Situasjonsplan ny bebyggelse vest (PDF, 197 kB)

Vedlegg 10 - Snitt ny bebyggelse øst  (PDF, 696 kB)

Vedlegg 11 - Snitt ny bebyggelse vest  (PDF, 546 kB)

Vedlegg 12 - Konsekvensutredning barn og unge  (PDF, 2 MB)

Vedlegg 13 - Konsekvensutredning friluftsliv, by og bygdeliv  (PDF, 3 MB)

Vedlegg 14 - Notat oversvømmelse og overskylling  (PDF, 770 kB)

Vedlegg 15 - Notat trafikkgenerering  (PDF, 382 kB)