Forslag til detaljregulering Dybfestjordet og Enrum, Bjerkvik

Klikk for stort bildeOffentlig ettersyn og høring - Forslag til detaljregulering Dybfestjordet og Enrum, forretning og næringsområdet, PlanID 2016008

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan

for Dybfestjordet og Enrum, forretning og næringsområdet med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, datert 24.04.2020 og revidert 21.09.2020, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 6-seks- uker fra utlysningsdatoen.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting og videreutvikling av Dybfestjordet og Enrum som næringsområde. Planen legger opp til at området utvikles med tydeligere struktur mellom de ulike formålene i området, samt legger til rette for en robust og sikker infrastruktur med god tilgjengelighet for ulike trafikantgrupper.

Høringsperioden er 25. september - 6. november 2020.

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 6. november 2020.  

Planforslaget kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her:
Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)
Planbestemmelser (PDF, 33 kB)
​​​​​​​Plankart (PDF, 5 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 781 kB)
Vedlegg 1 Varsel om oppstart og adresseliste (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 Innspill til varsel om oppstart (PDF, 22 MB)
Vedlegg 3 KU vurdering (PDF, 4 MB)
​​​​​​​Vedlegg 4_ROS- analyse (PDF, 489 kB)
​​​​​​​Vedlegg 5 Støyrapport  (PDF, 3 MB)
​​​​​​​Vedlegg 6 Trafikkvurdering (PDF, 9 MB)
​​​​​​​Vedlegg 7 Grunnundersøkelse  (PDF, 11 MB)
Vedlegg 8 Geoteknisk vurderingsnotat (PDF, 14 MB)
Vedtak (PDF, 591 kB)