Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene som kan påvirke helsen vår. Dette er faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen; som biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale. Arbeidet vårt er hjemlet i Folkehelselovens kap.3 og flere forskrifter. 

Delegert myndighet: I Narvik kommune er alt gjøremål innen miljørettet helsevern delegert til Enhet areal og samfunnsutvikling, herunder rådgiver for miljørettet helsevern, jfr. rådmannens administrative delegasjon (delegering.kf.no). Det praktiske arbeidet utøves av rådgiver miljørettet helsevern i samråd med kommuneoverlege. De helsemessige vurderingene, rådgivning og hastevedtak gjøres av kommuneoverlege.

Hva gjør vi: Vi utfører tilsyn på de faktorene i miljøet som kan påvirke helsen i befolkningen direkte eller indirekte. Vi arbeider også forebyggende med folkehelsen. Vi gir rådgivning, behandler klager, kommer med uttalelser og medvirker i kommunale planer. Utfører tilsyn i skoler og barnehager, badeanlegg og generell veiledning og informasjon. Vi dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan påvirke omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I spesielle tilfeller kan vi bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i utleieboliger.

Stillingen som rådgiver innebærer blant annet å opprettholde oversikt over tilsynsobjekter i kommunen, og å gjennomføre tilsyn av internkontroll og avvikssystem i skoler, barnehager og andre virksomheter som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern.

Våre viktigste arbeidsområder

Barns miljø i skoler og barnehager

Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Alle barnehager og skoler må planlegges og driftes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskriften sies å være arbeidsmiljøloven for barn. Formålet med forskriften er å bidra til at barnehagene og skolene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Formålet understreker betydningen av at barna skal ha et helsefremmende miljø og ikke bare beskyttes mot risiko.

Alle skoler og barnehager skal ha godkjenning etter Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Miljørettet helsevern er godkjenningsmyndighet i Narvik kommune. Hvis det oppstår forhold i barnehagen/skolen som kan være til skade for barna, og som bryter med regelverket kan det gis pålegg om å rette forholdene. Hvis de ikke rettes innen en gitt frist, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehagene og skolene etter forskriften.

Helse i plan

Uttalelser, råd og veiledning i forbindelse med kommunale og private planer.

Hygiene i lokaler

Tilsyn, veiledning og godkjenning av lokaler der offentligheten har adgang. For eksempel svømmebasseng, solstudio, frisører, tatovering- og hudpleievirksomhet, campingplasser m.m.

Vann

Veiledning og tilsyn ved basseng og svømmehaller, badeanlegg, boblebad og badstuer.

Inneklima

Råd og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning osv.

Røykfrie innemiljøer

Tilsyn med røykebestemmelser i offentlige bygg og serveringssteder.

Legionella

Tilsyn og veiledning med innretninger som kan spre legionellasmitte.

Stråling

Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon og solarier.

Støy

Råd, veiledning og eventuelt vedtak om krav/retting ved bygge- og anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.

Skadedyr

Veiledning og rådgivning, tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Luftkvalitet

God luftkvalitet er viktig for å bevare en god helse. Luftkvaliteten påvirkes av flere komponenter, for eksempel svevestøv. Svevestøv er små partikler (PM) i luft. Du kan lese mer om det her: https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/svevestov/ 

Ved forhøyde nivåer av svevestøv vil sårbare grupper som barn, gravide, eldre og personer med underliggende helseutfordringer som for eksempel astma og hjerte- kar sykdommer være utsatt for helseplager om de oppholder seg utendørs i utsatte områder. Ved høye nivåer vil det være en helserisiko for alle. Miljørettet helsevern vil ved oransje nivå over to dager eller mer, og ved rødt nivå sende ut innbyggervarsel til barnehager, skoler og på kommunens hjemmesider. 

Ved oransje nivå anbefales ikke risikogrupper å oppholde seg i rød sone/  ved Kongens gate. Ved rødt eller lilla nivå er det fra betydelig helserisiko til høy helserisiko å oppholde seg i rød sone for alle grupper. Små barn kan være mer utsatt enn andre friske personer.

Ved forhøyede nivåer vil Veg og Park og Statens vegvesen iverksette støvdempende tiltak. 

Se mer info om helseråd og forurensningsklasser her:

https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/artikkel/artikler/varslingsklasser/ 

Kontaktinformasjon

Katja Larsen Bergsrud og Marianne Dobak Kvensjø, Miljørettet helsevern.
Telefon: 76 91 35 35  eller 934 27 786 
E-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no og marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse: 
Miljørettet helsevern

postboks 64,
8501 Narvik.

Avtalt besøk, besøksadresse: 
Narvik rådhus 
Kongens gate 45
8514 Narvik