Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene som kan påvirke helsen vår. Dette er faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen; som biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale. Arbeidet vårt er hjemlet i Folkehelselovens kap.3 og flere forskrifter. 

Delegert myndighet: I Narvik kommune er alt gjøremål innen miljørettet helsevern delegert til Enhet areal og samfunnsutvikling, herunder rådgiver for miljørettet helsevern, jfr. rådmannens administrative delegasjon (delegering.kf.no). Det praktiske arbeidet utøves av rådgiver miljørettet helsevern i samråd med kommuneoverlege. De helsemessige vurderingene, rådgivning og hastevedtak gjøres av kommuneoverlege.

Hva gjør vi: Vi utfører tilsyn på de faktorene i miljøet som kan påvirke helsen i befolkningen direkte eller indirekte. Vi arbeider også forebyggende med folkehelsen. Vi gir rådgivning, behandler klager, kommer med uttalelser og medvirker i kommunale planer. Utfører tilsyn i skoler og barnehager, badeanlegg og generell veiledning og informasjon. Vi dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan påvirke omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. I spesielle tilfeller kan vi bistå med råd dersom det er risiko for helseplager i utleieboliger.

Stillingen som rådgiver innebærer blant annet å opprettholde oversikt over tilsynsobjekter i kommunen, og å gjennomføre tilsyn av internkontroll og avvikssystem i skoler, barnehager og andre virksomheter som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern.

Våre viktigste arbeidsområder

Barns miljø i skoler og barnehager

Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Alle barnehager og skoler må planlegges og driftes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskriften sies å være arbeidsmiljøloven for barn. Formålet med forskriften er å bidra til at barnehagene og skolene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Formålet understreker betydningen av at barna skal ha et helsefremmende miljø og ikke bare beskyttes mot risiko.

Alle skoler og barnehager skal ha godkjenning etter Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Miljørettet helsevern er godkjenningsmyndighet i Narvik kommune. Hvis det oppstår forhold i barnehagen/skolen som kan være til skade for barna, og som bryter med regelverket kan det gis pålegg om å rette forholdene. Hvis de ikke rettes innen en gitt frist, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehagene og skolene etter forskriften.

Helse i plan

Uttalelser, råd og veiledning i forbindelse med kommunale og private planer.

Hygiene i lokaler

Tilsyn, veiledning og godkjenning av lokaler der offentligheten har adgang. For eksempel svømmebasseng, solstudio, frisører, tatovering- og hudpleievirksomhet, campingplasser m.m.

Vann

Veiledning og tilsyn ved basseng og svømmehaller, badeanlegg, boblebad og badstuer.

Inneklima

Råd og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning osv.

Røykfrie innemiljøer

Tilsyn med røykebestemmelser i offentlige bygg og serveringssteder.

Legionella

Tilsyn og veiledning med innretninger som kan spre legionellasmitte.

Stråling

Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon og solarier.

Støy

Råd, veiledning og eventuelt vedtak om krav/retting ved bygge- og anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.

Skadedyr

Veiledning og rådgivning, tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Luftkvalitet

God luftkvalitet er viktig for å bevare en god helse. Luftkvaliteten påvirkes av flere komponenter, for eksempel svevestøv. Svevestøv er små partikler (PM) i luft. Du kan lese mer om det her: https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/temakapitler/svevestov/ 

Ved forhøyde nivåer av svevestøv vil sårbare grupper som barn, gravide, eldre og personer med underliggende helseutfordringer som for eksempel astma og hjerte- kar sykdommer være utsatt for helseplager om de oppholder seg utendørs i utsatte områder. Ved høye nivåer vil det være en helserisiko for alle. Miljørettet helsevern vil ved oransje nivå over to dager eller mer, og ved rødt nivå sende ut innbyggervarsel til barnehager, skoler og på kommunens hjemmesider. 

Ved oransje nivå anbefales ikke risikogrupper å oppholde seg i rød sone/  ved Kongens gate. Ved rødt eller lilla nivå er det fra betydelig helserisiko til høy helserisiko å oppholde seg i rød sone for alle grupper. Små barn kan være mer utsatt enn andre friske personer.

Ved forhøyede nivåer vil Veg og Park og Statens vegvesen iverksette støvdempende tiltak. 

Se mer info om helseråd og forurensningsklasser her:

https://luftkvalitet.miljodirektoratet.no/artikkel/artikler/varslingsklasser/ 

Kontaktinformasjon

Katja Larsen Bergsrud og Marianne Dobak Kvensjø, Miljørettet helsevern.
Telefon: 468 86 028.
E-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no og marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse: 
Miljørettet helsevern

postboks 64,
8501 Narvik.

Avtalt besøk, besøksadresse: 
K49
Kongens gate 49 (gamle E-verksbygget, 3. etasje)
8514 Narvik

 

Melding om virksomhet

Meldepliktige virksomheter

Asylmottak (for kortere og lengre opphold)
Hospitser
Campingplasser (el. tilsvarende hvor allmennheten har adgang eller benyttes av mange mennesker)
Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har tilgang eller benyttes av mange
Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
Innretninger som kan spre Legionella
- Kjøletårn
- Luftscrubbere

Skjønnhetspleiesalonger
Frisør
Fotpleie
Håndpleie
Hudpleie
Massasje
Solarie

Disse virksomhetene har plikt til å melde sin virksomhet til kommunen. Meldeplikten skal gjøre det lettere for kommunen å utføre sin tilsynsoppgave overfor virksomheter der det er større risiko for negativ helsepåvirkning enn normalt. Forhold ved en virksomhet eller eiendom kan påvirke helsen i ulik grad. Desto mer alvorlig risiko som er knyttet til forholdet eller aktiviteten, desto mer fokus må virksomheten og den ansvarlige ha på de forhold som forskriften regulerer

Meldingen skal sendes før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Dersom det er tvil om en endring i virksomheten skal meldes, skal dette tas opp med kommunen.

Dersom meldingen avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før oppstart og utvidelse, eller endring av virksomheten. 

Søknadspliktige virksomheter
  • Barnehager
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
  • Tatovering og hulltakingsvirksomheter

Disse virksomhetene har plikt til å søke om godkjenning hos kommunen. Godkjenningsplikten skal gjøre det lettere for kommunen å utføre sin tilsynsoppgave overfor virksomheter der det er større risiko for negativ helsepåvirkning enn normalt. Forhold ved en virksomhet eller eiendom kan påvirke helsen i ulik grad. Desto mer alvorlig risiko som er knyttet til forholdet eller aktiviteten, desto mer fokus må virksomheten og den ansvarlige ha på de forhold som forskriften regulerer

Søknaden skal sendes før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Dersom det er tvil om en endring i virksomheten skal meldes, skal dette tas opp med kommunen.

Dersom meldingen eller søknaden avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før oppstart og utvidelse, eller endring av virksomheten. 

Søknadsskjema

Lenke til søknadsskjema:

Melding om virksomhet

 

Søknad om plangodkjenning etter §6 I - forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veiledning til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Helsedirektoratet har gitt ut IS-2072 Miljø og helse i barnehagen og IS-2073 Miljø og helse i skolen
som veiledning til forskriften. Innholdet i veilederne er direkte relatert til de ulike bestemmelsene
i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir og
oppsummerer forutsetninger for god praksis

Når skal det søkes om godkjenning?

Miljørettet helsevern er tilsyns- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler m.v. i Narvik Kommune. Etter § 6 i forskriften skal søknad om
godkjenning fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering,
utvidelse eller endring av virksomheten. Dette bl.a. for å bidra til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt i en tidlig fase gjennom medvirkning fra godkjenningsmyndigheten. Er det tvil om tiltaket
medfører behov for ny godkjenning bør dette drøftes med godkjenningsmyndigheten.

Godkjenning krever søknad i 2 trinn

For å ivareta både medvirkningskravet i planfasen og barns og elevers arbeidsmiljø i driftsfasen i
godkjenningen, er godkjenningsprosessen delt inn i to trinn.

Trinn 1 - Plangodkjenning

I trinn 1 søkes det om samtykke til planer for lokaler og uteområder i barnehager og skoler.
Trinn 1 fylles ut av tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, gjerne i samråd med
virksomhets-leder og sendes godkjenningsmyndigheten så tidlig som praktisk mulig, gjerne
samtidig med innsending av rammesøknad til byggesaken. Det legges opp til at søker
inviterer godkjenningsmyndigheten til formøte for gjennomgang av søknadskjema og
aktuell dokumentasjon. Samtykke med innspill fra godkjenningsmyndigheten vil deretter bli
gitt.

Søknadsskjema plangodkjenning - trinn 1

Trinn 2 - Driftgodkjenning

Trinn 2 fylles ut av skolen eller barnehagen v/ virksomhetsleder og sendes til
godkjenningsmyndigheten før oppstart. Søknaden skal dokumentere at virksomheten har
innrettet seg etter forskriften. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem for å kunne
dokumentere at regelverket etterleves på en systematisk måte. Internkontrollen skal
dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av den aktiviteten som
drives, størrelse på virksomheten og hvilke risikoforhold som gjør seg gjeldende.
Godkjeningsmyndigheten ønsker også her at bli invitert til formøte med befaringen av nye
arealer.

Søknadsskjema driftsgodkjenning - trinn 2

Vurdering av internkontroll ved oppstart

Ved oppstart av ny virksomhet vil det alltid være forhold ved driften som må gå seg til over tid.
Internkontrollsystemet bør likevel inneholde et visst minimum ved oppstart med plan for videre
utvikling. Plan for utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon som ikke er på plass ved oppstart,
legges ved søknaden. Godkjenningsmyndigheten vil følge opp planen gjennom tilsyn innen første
driftsår.

Eksisterende virksomheter som ikke har godkjenning

Eksisterende virksomheter som skal søke om godkjenning benytter kun søknadsskjemaet knyttet
til trinn 2. Det kreves også her befaring/møte med godkjenningsmyndighet før godkjenning kan
gis. Det vil for eksisterende virksomheter være mindre behov for oppfølgende tilsyn første år
etter godkjenning.

Søknadsskjema trinn 1 - søknad om plangodkjenning etter §6 I

Søknadsskjema er tilgjengelig digitalt. Direktelenke til søknadsskjema trinn 1:

Trinn 1 - søknad om plangodkjenning

Søknadsskjema trinn 2 - søknad om driftsgodkjenning