Støy, lyd og musikk

Råd og veiledning i forbindelse med støyproblemer og plager. Kontroll og tilsyn med virksomheter som omfattes av Folkehelselovens bestemmelser.

Utendørs arrangementer

Utendørs musikkarrangementer etter kl. 19:00 må meldes miljørettet helsevern, dette er et krav i Folkehelseloven.

Arrangører av utendørs konserter og arrangementer der det skal brukes høyttaleranlegg må overholde følgende krav:

  • Varsle miljørettet helsevern om arrangementer etter klokken 19:00
  • Søke om dispensasjon for arrangementet hvis følgende ikke oppfylles:

Dispensasjon
Dersom det forventede lydnivå overstiger grenseverdiene eller det ønskes å avslutte senere må arrangøren søke om dispensasjon fra miljørettet helsevern.

Søknad om dispensasjon må sendes til miljørettet helsevern minimum tre uker før arrangementsstart. Søknad sendes kommunens postmottak, eventuelt med rådgiver for miljørettet helsevern som kopimottaker.

Følgende opplysninger må med i søknad:

  • Navn på ansvarlig arrangør(er)
  • Arrangementets lokalitet, gjerne med kart over arrangementsområdet
  • Tidsrom det søkes dispensasjon for
  • Forventet antall gjester
  • Sceneplassering, forventet lydnivå og type musikk
  • Beskrivelse av hvordan nabovarsling gjennomføres
  • Beskrivelse av sanitæranlegg (kapasitet og standard)
  • Tillatelser fra andre instanser, eventuelt hvem og hvordan dette planlegges utført

Støy fra bygg og anlegg

Virksomheter som utfører nattarbeid som medfører støy utover gjeldende grenseverdier i regelverket, må informere Miljørettet helsevern om dette, samtidig som søknad om dispensasjon fra regelverket oversendes kommunens postmottak, eventuelt med rådgiver for miljørettet helsevern og/eller kommuneoverlegen som kopimottaker.

Virksomheter som utfører nattarbeid som medfører støy, må søke kommunen om godkjenning av disse og evt. dispensasjon fra eksisterende regelverk minimum 3 uker før støyarbeider skal foregå.

Arbeidsplassen

For støy på arbeidsplassen, kontakt din bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet.

På arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Støy fra nabo

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller spilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte.

Ring politiet på telefon 02800 eller 112 ved behov for bistand eller råd.

Situasjoner kan oppstå der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. Tvister avgjøres av forliksrådet, konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter.

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. I helt spesielle situasjoner kan kommunen behandle slike saker, for eksempel der det etableres en støyende virksomhet i nærheten av boliger. Ta først kontakt med leder av virksomhet som oppleves som et problem. Hvis dere ikke kommer frem til en løsning kan miljørettet helsevern kontaktes.

Kontakt informasjon

Katja Larsen Bergsrud, Miljørettet helsevern.
Telefon: 76 91 35 35
E-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no

Kommunens postmottak: postmottak@narvik.kommune.kommune.no
Kommuneoverlege: kommuneoverlegen@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse:
Narvik kommune,
Miljørettet helsevern
postboks 64,
8501 Narvik.

Besøksadresse:
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik.

Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Nettsteder og publikasjoner

Musikkanlegg og helse. Veileder til arrangører og kommuner - IS-0327
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Folkehelseinstituttets informasjon, fakta og nyheter om støy