Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Bjerkvik park, PlanID 2020004

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Bjerkvik park ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 13. mai 2022 - 01. juli 2022. 

 Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 24 leiligheter likt fordelt på to boligblokker og forretning, bevertning og/eller tjenesteyting.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2020004 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 01. juli 2022.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Vedtak Offentlig ettersyn (PDF, 975 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 557 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Vedlegg 1 - Illustrasjonshefte (PDF, 12 MB)

Vedlegg 2 - Situasjonsplan (PDF, 280 kB)

Vedlegg 3 - Diagramsnitt (PDF, 73 kB)

Vedlegg 4 - ROS-analyse (PDF, 3 MB)

Vedlegg 5 - Støyutredning til regulering med vedlegg (PDF, 10 MB)

Vedlegg 6 - Vurdering avkjørsler (PDF, 6 MB)

Vedlegg 7 - Sol-skyggediagram planlagt tiltak (PDF, 1013 kB)

Planskjema for Nordland (PDF, 509 kB)

Referat fra andre oppstartsmøte for detaljregulering ESSO Bjerkvik (PDF, 669 kB)