Narvik kommunestyre har vedtatt detaljregulering for del av Prestjordneset med PlanID 2019010 i møte 16.06.2022, sak 060/22.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for del av Prestjordneset, planID 2019010, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et fritids- og turistanlegg, med plasser for bobiler, biler med campingvogner, servicebygg med Kafé med tilliggende parkeringsplasser, samt sanitæranlegg.
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no.

Frist for å klage på vedtaket er 15.07.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på innsyn. Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak: