Fastsatt planprogram - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord

Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte den 30.11.2021, sak 038/21 fastsatt planprogram - Områderegulering for Narvikterminalen med Terminal Nord - PlanID 2021001. Vedtaket kan ikke påklages.

Vedtak: 
Hovedutvalg for plan og utvikling vedtar å fastsette planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Narvikterminalen med Terminal Nord, datert 30.09.2021. Vedtaket fattes i henhold til plan-og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

Planprogrammet legger føringer og rammer for den videre prosessen med utarbeidelse av områdeplan for Narvikterminalen med Terminal Nord. Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse og oppgradering gjennom en helhetlig plan av Narvikterminalen med jernbane-, bulk- og havneterminal. Dette er et felles prosjekt mellom Narvik Havn, Bane NOR og Narvikgården. Det er inngått en avtale med Narvik kommunen om å utarbeide en områdereguleringsplan.

Dokumentene kan lastes ned her:
Vedtak - Fastsetting av Planprogram (PDF, 2 MB)

Fastsatt Planprogram (PDF, 5 MB)

Oversendelsesbrev (PDF, 91 kB)

Innkomne innspill til planprogram  (PDF, 35 MB)

Merknader til varsel om planoppstart - Berørte grunneiere (PDF, 195 kB)

Merknader til varsel om planoppstart  – Offentlige myndigheter (PDF, 355 kB)


Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 21/1215: Arkivsak 21/1215