Planstrategi 2020-2023

Klikk for stort bildeForslag til planstrategi 2020-2023 - Narvik kommune, gjøres herved offentlig kjent, før planstrategien skal opp til politisk behandling i kommunestyret 18. juni 2020.

Kommunal planstrategi er lovbestemt etter plan og bygningsloven § 10-1:

"Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden".  

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.

Planstrategi 2020 - 2023 (DOCX, 2 MB)

Kunnskapsgrunnlag (DOCX, 6 MB)