Oppvekstsenter Kjøpsvik

Barnehage og skolen (1-10 skole) i Kjøpsvik skal samlokaliseres til et nytt oppvekstsenter.

 Oppvekstsenteret er vedtatt bygd på eksisterende skoletomt. Eksisterende skole skal benyttes i byggefasen.

Når det nye oppvekstsenteret er klart for å tas i bruk vil eksisterende skole rives og uteområdet til oppvekstsenteret opparbeides.

 • Grunnundersøkelser ble utført i mai 2022
 • Planarbeidet startet opp sommeren 2022
 • Størrelse: cirka 2750m2
 • Kostnadsramme på 154,5 millioner kroner
 • HRP AS er kontrahert til å utarbeide forprosjekt og totalentreprise-beskrivelse, samt detaljregulering og rammesøknad

 

Medvirkning

Brukergruppe

Brukergruppens funksjon er å bidra i planleggingen for å sikre et godt, varig og funksjonelt bygg med rett kvalitet, og det har vært jevnlige møter mellom brukergruppen og Narvik kommune fra mai 2022 til september 2022.
Brukergruppa representerer brukerne av det nye oppvekstsenteret.

Brukergruppen består av:

 • Rektor på Kjøpsvik skole
 • Enhetsleder for Pæsatun barnehage
 • Verneombud 
 • Fagorganisasjonene Fagforbundet og Utdanningsforbundet.
 • Elevrådsleder

Referansegruppe

En referansegruppe består av ulike kommunale råd, lag, foreninger og organisasjoner som enten skal være en del av medvirkningsprosessen, eller kan tenkes å ha gode innspill i en slik prosess. Noen er lovpålagte at deltar, andre er invitert inn for å delta i prosessen.

Referansegruppa representerer ulike som kan ha interesse av det nye oppvekstsenteret.

Ta kontakt med Ingrid Lyngedal Rydholt før møtet 28. september hvis ditt lag/forening kan tenkes å inviteres. Inntil 2 representanter fra hvert lag/forening vil bli invitert til å stille 28. september.

Referansegruppa består så langt av:

Referansegruppa

Referansegruppa består langt av:

 • Ungdomsrådet
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelser
 • Barnas talsperson
 • FAU - foreldreutvalget
 • SU - samarbeidsutvalget (representanter for ansatte og foresatte i barnehagen)
 • Kjøpsvik og Omegn Bygdeutviklingslag
 • Trivsel i bygda - Kjøpsvik
 • Kjøpsnes Idrettslag
 • Kjøpsnes Skytterlag

 

Foreløpige utkast nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik

Foreløpige utkast nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik
Følgende utkast til nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik vil presenteres for en referansegruppe 28. september.

Dette er kun foreløpige utkast, og planene vil kunne endre seg, basert på innspill fra de inviterte lag/foreninger og organisasjoner som er i referansegruppen.

Har du som innbygger kommentarer til disse foreløpige planene, oppfordres du til å ta kontakt med en av deltakerne i referansegruppen.

Farget volum er planlagt nytt oppvekstsenter, grått og gjennomsiktig er eksisterende skolebygning.

Foreløpig utkast pr. september 2022

Farget volum er planlagt nytt oppvekstsenter, grått og gjennomsiktig er eksisterende bygningsmasse. 

Skolestruktur 2020

Vedtak i kommunestyret 26. oktober 2020:

KST- 158/20 Vedtak - Rådmannen bes å igangsette arbeidet med ny 1-10 skole og barnehage med den hensikt å etablere et oppvekstsenter i Kjøpsvik. Saken skal til behandling i kommunestyret senest september 2021 og skal også inneholde et alternativ med basseng.

Sakspapirer:

Skolestruktur 2020 - saksfremlegg

26.11.2020

Innspillsverksted

Innspillsverksted med enhetsleder, barnehagestyrer, foreldrerepresentanter, ansatte og elevrepresentanter

18.05.2021

Digital innspillsmulighet

Deltakere på innspillsverksted tidligere i mai ble invitert til å delta, samt anmodet om å distribuere undersøkelsen videre.

26.05.2021

Informasjonsmøte

10. juni 2021 ble det arrangert informasjonsmøte med oppdatering på status for enhetsleder skole, barnehagestyrer, foreldrerepresentanter og tillitsvalgte.

10.06.2021

Vedtak av konsept ny skole i Kjøpsvik

Prosjektet er vedtatt under behandlingen av sak 089/21 - 21/26243 i kommunestyret:

Det vedtas bygging av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik, i henhold til alternativ 1a, til en total kostnadsramme på 154,5 MNOK eks mva. inkludert alle påløpte kostnader. Finansieringen vedtas ved behandlingen av økonomiplanen for 2022-2025.
Det skal være basseng i Kjøpsvik. Det bygges i tilknytning til skole eller annen egnet lokalitet. Administrasjonen bes legge frem en ny sak til kommunestyret. Kommunestyret ønsker å få det med i budsjettarbeidet 2022-2025.
Nytt eller totalrenovert bygg vurderes i henhold til plusshus standarden

Sakspapirer kommunestyret 30/9-2021

30.09.2021

Valg av konsept basseng Kjøpsvik

Vedtak fra kommunestyret 7. oktober 2021:

KST- 109/21 Vedtak - Det vedtas bygging av nytt opplæringsbasseng i tilknytning til Stetindhallen, i henhold til alternativ 2a. Total kostnadsramme for bassenget er 47,44 MNOK eks mva. inkludert alle påløpte kostnader. Det forutsettes at bygging av oppvekstsenter og basseng gjennomføres samtidig. Finansieringen vedtas ved behandlingen av økonomiplanen for 2022-2025.

Saksfremlegg valg av konsept basseng Kjøpsvik

18.11.2021

Prosjekt vedtatt i økonomiplan 2022-2025

09.12.2021

Kontrahering av prosjektgruppe

HRP AS er kontrahert til å utarbeide forprosjekt og totalentreprisebeskrivelse for Kjøpsvik oppvekstsenter, samt detaljregulering og rammesøknad. I forprosjektfasen skal det gjennomføres grunnundersøkelser og innmålinger.

25.03.2022

Første medvirkningsmøte med brukergruppen

Første medvirkningsmøte i Narvik kommunes brukergruppe for nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik. Det har vært jevnlige møter fra mai til september, totalt 6 møter.

Brukergruppen har bistått med innspill og ønsker i arbeidet med utforming av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik. Brukergruppen består av de delene av Narvik kommune som skal benytte oppvekstsenteret: rektor på Kjøpsvik skole, enhetsleder for Pæsatun barnehage, verneombud og fagorganisasjonene Fagforbundet og Utdanningsforbundet og elevrådsleder.

04.05.2022

Varsel om grunnundersøkelser

Narvik kommune skal utføre grunnboringer for å få mer informasjon om grunnforholdene i forbindelse med planleggingen av nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik. Det vil utføres undersøkelser både ved Stetindhallen og Kjøpsvik skole.
Arbeidene utføres av GeoNord for Narvik kommune. Undersøkelsene planlegges gjennomført i perioden 24.05.2022 til 28.05.2022, og arbeidet kan i perioder virke støyende.

23.05.2022

Varsel om oppstart - detaljregulering for Kjøpsvik oppvekstsenter

HRP AS varsler på vegne av Narvik kommune oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Kjøpsvik oppvekstsenter, PlanID: 2022005.

Frist for innspill er 20. juni 2022.

Varsel om oppstart

25.05.2022

Møte med referansegruppen

Vi inviterer en referansegruppe bestående av kommunale råd, lag, foreninger og organisasjoner til å komme med innspill til nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik.

På et møte 28. september presenteres følgende utkast for opptil 2 representanter for hver av de inviterte lag/foreninger.

Vi vil presentere status, fremdrift, og hvor langt vi har kommet med planene for både bygg og uteområder.
 

28.09.2022

Uke 40 - tidspunktet for å komme med innspill

Etter at referansegruppen har gitt sine innspill til det som foreløpig er et utkast, låses utkastet til nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik. Da vil ulike entreprenører starte arbeidet med de tekniske delene av planene, og tegningene. Dette er tidspunktet for å komme med innspill.

03.11.2022

Desember

Planene for nytt oppvekstsenter vil presenteres på et åpent møte for innbyggere når forprosjektet nærmer seg ferdigstillelse.

Dato blir antakelig nærmere jul, eller rett over jul. Representanter for Narvik kommune vil stille på møtet, og det blir anledning til å stille spørsmål.

01.12.2022

Økonomiplanen 2023-2026

Vedtatt finansiert på kommunestyrets møte 8. desember 2022. Kjøpsvik oppvekstsenter er en del av økonomiplanen 2023-2026.

Lenke til sakspapirer 8. desember:

Sakspapirer 8. desember

24.12.2022

Åpent møte i Stetindhallen

Narvik kommune inviterte 8. februar alle interesserte i Kjøpsvik til åpent møte om oppvekstsenter i Kjøpsvik.

 • Tid: 8. februar 17.00
 • Sted: Stetindhallen

På møtet ble det orientert om status på nytt oppvekstsenter. Narvik kommune skal samle barnehage, SFO og skolen i Kjøpsvik til et nytt oppvekstsenter på eksisterende skoletomt i Kjøpsvik. Det ble også vist tegninger og illustrasjoner som viser hvordan oppvekstsenteret vil se ut.

På det åpne møtet ble det også orientert om planer for bosetting av flyktninger i Kjøpsvik i 2023, og informasjon fra Narvik boligstiftelse (Nabo). Narvik boligstiftelse orienterte om deres planer for boligutvikling i Kjøpsvik.

Tilstede på møtet:

 • Lars Skjønnås, rådmann
 • Tommy Andre Eide, kommunalsjef Oppvekst
 • Ole Tobias Olsen, kommunalsjef Helse og velferd
 • Morten Fredheim Hanssen, eiendomssjef i Narvik kommune
 • Kirstin M Leiros, direktør i NaBo, Narvik boligstiftelse
 • Tone Hågensen, driftsleder eiendom
 • Stian Nilsen, prosjektsjef
 • Ingrid  Lyngedal Rydholt, prosjektleder.
 • Anita Brønmo, rektor Kjøpsvik skole
 • Stian Aspheim, enhetsleder Pæsatun barnehage
08.02.2023

Anbudskonkurranse

Narvik kommune har nå lagt ut en anbudskonkurranse om bygging av Kjøpsvik oppvekstsenter. Konkurransen vil foregå i flere trinn, hvor første trinn handler om å kvalifisere entreprenører.

Kvalifiserte entreprenører vil etter ferien få mulighet til å regne på oppdraget. Kontraktsignering vil tidligst kunne skje i oktober.  

Anbudsdokumentene er publisert på database for offentlig innkjøp her:

Anbudsdokumenter - Doffin.no

05.07.2023