Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Budsjett og økonomiplanen behandles i formannskapet den 25. november, og kommunestyret den 9. desember.

Direktesending av kommunestyret 9. desember:

Opptak av orientering i tidligere politiske møter nederst i saken.

Narvik formannskaps innstilling av 25.11.2021 til Narvik kommunes økonomiplan for 2022-2025 er lagt ut til alminnelig ettersyn i 14 dager -  i hht. kml § 14-3. 

Sakspapirer med vedlegg

Protokoll formannskapets behandling 25. november

Økonomiplanen behandles i Narvik kommunestyre 9. desember 2021.

Økonomiplanen er en oversikt over Narvik kommunes langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår, og rulleres årlig. Det betyr at økonomiplanen oppdateres hvert år, for å tilpasse endringer i rammevilkår, nye politiske prioriteringer, og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i året som kommer.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i hele økonomiplanperioden på fire år.

Budsjettdokument finner du her:

Forslag økonomiplan 2022-2025

Forslag til økonomiplanen kan også leses som en PDF:

PDF forslag økonomiplan 2022-2025 (PDF, 4 MB)

Lysbildepresentasjon:

Rådmannens budsjettforslag 2022 - presentasjon (PDF, 2 MB)

Prosess videre

  • Ungdomsrådet 9. november
  • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 11.november
  • Eldrerådet 11.november
  • Drøftingsmøte HTV x. november
  • Arbeidsmiljøutvalget x. november
  • Partssammensatt utvalg x. november
  • Hovedutvalgene 23. november
  • Formannskap 25. november
  • Kommunestyret 9. desember

Behandling i formannskapet 25. november:

Orientering i kommunestyret 28. oktober:

I kommunestyrets møte 28. oktober holdt administrasjonen en orientering om budsjett og økonomiplanen: