Varsel om oppstart – Detaljregulering for Kjøpsvik oppvekstsenter

HRP AS varsler på vegne av Narvik kommune oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Kjøpsvik oppvekstsenter, PlanID: 2022005. 

Frist for innspill er 20. juni 2022.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr. 223/1, 223/47, 223/110 og 0/0 i Kjøpsvik, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planen er å sikre dagens skoleformål i tråd med gjeldende kommunedelplan for Kjøpsvik og kommende ny kommuneplan for Narvik kommune. Barneskolen skal være for elever i 1.-10. trinn med tilhørighet til Kjøpsvik i Narvik kommune. Skolen skal dimensjoneres for totalt 80 elever og 45 lærere og en barnehage dimensjonert for ca. 45 barn. Forventet totalt bruttoareal er på ca. 1885 m2 og bygget i inntil 2 etasjer for skole og 300m2 for barnehagen. Eksisterende skoleanlegg er utdatert og vedtatt revet.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til HRP AS v/Hernan Vasquez, e-post: hva@hrprosjekt.no

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 20.06.2022 til: HRP AS, avd. Oslo, Dronning Eufemias gate 16 0191 Oslo, bgi@hrprosjekt.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

 

Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 12 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 4 MB)

Varslet planavgrensning (PDF, 7 MB)

 

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 22/1800:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022001800&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&