Eiendomsskatt i Narvik kommune

Eiendomsskatt er en skatt kommunen krever av eiere i kommunen.

Alle eiendommer i kommunen er taksert uavhengig av bruk, uansett om det er en bolig-, hytte-, næringseiendommer eller ubebygd areal.

Hvert år sender vi ut skatteseddel for din eiendom. Skatteseddelen viser informasjon om din takst (boligverdi), skattegrunnlag, promillesats og hva du skal betale årlig i eiendomsskatt.

Eiendommens verdi

Eiendomsskatt beregnes med utgangspunkt i taksten på eiendommen som er et anslag på markedsverdien.

  • For boliger og fritidsboliger er utgangspunktet 70% av eiendomsskattetaksten.
  • For alle andre eiendommer er utgangspunktet 100% av eiendomsskattetaksten.

Bunnfradrag

Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskattetaksten skal reduseres med et bunnfradrag for hver godkjente boenhet på eiendommen. Innføring av bunnfradrag bryr at skattegrunnlaget reduseres før eiendomsskatten beregnes, slik at man slipper å skatte for hele verdien av eiendommen. Bunnfradraget ble vedtatt i kommunestyret 7. desember 2023.

For 2024 er bunnfradraget satt til kr 100 000 for boliger og fritidsboliger. Det gis ikke bunnfradrag for andre typer eiendommer.

Skattesats

For 2024 gjelder følgende skattesatser:

  • Generell skattesats: 7 promille
  • For bolig og fritidseiendommer: 3,25 promille

2 grupper eiendomsskatt

Ordinære boliger - eiendommer med boligverdi

Dette er vanlige hjem, som et hus eller en leilighet.

Mer informasjon:

Eiendommer med boligverdi

Alle andre eiendommer - eiendommer med kommunal takst

Andre eiendommer er blant annet fritidsboliger, landbrukseiendommer og næringseiendommer.

Eiendommer med kommunal takst

Eiendomsskatten sendes ut som en del av de kommunale avgiftene. De kan du lese mer om her:

Kommunale avgifter

Skatteseddelen sendes ut årlig før 1. mars. Du vil motta skatteseddelen i din digitale postkasse eller Altinn. Hvis du ikke benytter disse tjenestene, vil du få skatteseddelen i posten. 

Merk at Narvik kommune har ikke myndighet til selv å rette eventuelle feil i Skatteetatens boligverdier.

Klage og henvendelser på boligverdien gjøres til Skatteetaten:

Henvendelser og klage til Skatteetaten

Klage og henvendelser på boligverdien gjøres til Skatteetaten. Det er ingen klagefrister.

Dersom du mener boligverdien gjenspeiler feil markedsverdi, feil areal eller annet må du kontakte
Skatteetaten. Det er eier selv som er ansvarlig for at riktig areal etc. er registrert.

Det er kun Skatteetaten som kan godkjenne endringer i boligverdien. På Skatteetatens nettsider kan man finne informasjon om boligverdi og hvordan du går frem for å endre denne.

Du kan også melde inn endringer i areal via skattemeldingen.

Du finner mer informasjon om formuesgrunnlaget på Skatteetatens nettsider:

Hva er eiendomsskatt - Skatteetaten.no

Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80 000

Det er ingen frister for å klage på boligverdien til Skatteetaten. Dette kan gjøres løpende gjennom året.

Narvik kommune har ikke myndighet til selv å rette eventuelle feil i Skatteetatens boligverdier.

Eiendomsskatten er en skatt kommunen kan vedta å innføre med bakgrunn i lov om eigedomsskatt til kommunane. 

Kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål

Dersom du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med oss på:

Epost: postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse:
NARVIK KOMMUNE
Postboks 64
8501 Narvik

Merk alle skriftlige henvendelser med:

  • Eiendomsskatt
  • Navn
  • Telefon – hvor vi kan treffe deg på dagtid
  • Gårds- og bruksnummer og eventuell veiadresse

Telefon: 48 24 93 67

Hvorfor har eiendomsskatten endret seg fra forrige år

Kommunestyret har bestemt at en skal benytte seg av Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger; eiendomsskattelovens § 8 C-1.

Dette gjelder for de fleste boligeiendommene i kommunen.

Ettersom formuesgrunnlaget endrer seg fra et skatteår til det neste medfører dette at også eiendomsskatten vil endre seg.

Eiendomsskatten sendes ut som en del av de kommunale avgiftene.

Det er 2 ulike situasjoner, eiendommer som omfattes av ordningen med formuesgrunnlag og eiendommer som ikke omfattes av ordningen med formuesgrunnlag:

Boligeiendommer - basert på boligverdien

Eiendommer med kommunal takst

Du finner flere opplysninger om boligverdier på Skatteetatens sider:

Bolig, eiendom og tomt - Skatteetaten.no

Narvik kommune har ikke myndighet til selv å rette eventuelle feil i Skatteetatens boligverdier.

Klage og henvendelser på boligverdien gjøres til Skatteetaten. Mer informasjon her.

Er det muligheter for å få delt opp betalingen i 12 mnd. istedenfor 6 terminer, hvis regningen er høy?

Svar: Eiendomsskatten kommer på fakturaen til de kommunale avgiftene. Det gis ikke en ordning med månedlige fakturaer i Narvik kommune.

Kommunale avgifter faktureres seks ganger i året.

Er tilsendt «Informasjon om eiendomsskatt» også faktura fra kommunen?

Svar:  Informasjon om eiendomsskatt (skatteseddel) som du mottar en gang i året, vanligvis i slutten av februar, er ikke en faktura, bare opplysninger om årlig eiendomsskatt.

Jeg har mottatt faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt, men jeg er ikke lenger eier?

Svar: Faktura som er sendt ut gjelder for 2 måneder. Fakturadato styrer hvilken eier vi skal sende faktura til. Den som var eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker. 

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler vil kunne bistå med avregning til ny eier, eller dere avtaler mellom dere selv. Det må ikke betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av e-faktua/avtalegiro. For de i denne situasjonen anbefaler vi at dere fordeler kostnadene på en annen måte. Vi kan dessverre ikke bistå med dette.
 

Når kommer regningen for eiendomsskatt?

Svar: Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale eiendomsgebyrene som sendes ut med forfall 15. februar, 17. april, 15. juni, 15. august, 16. oktober og 15. desember.

Eiendomsskatten som fremkommer i informasjonsbrevet, er det beløp pr. år?

Svar: Ja, beløpet nederst i det innringede feltet på skatteseddelen er årsbeløpet. Årsbeløpet deles på seks terminer og kommer sammen med faktura for kommunale eiendomsgebyrer.

Jeg har store skader som på boligen, spiller det inn på taksten?

Svar: Ja, det kan det gjøre - i alle fall midlertidig, men ofte vil slike skader bli utbedret på bakgrunn av forsikring el.l. Du kan levere en skriftlig klage, hvor forholdene blir beskrevet. Vedlegg dokumentasjon, skadetakst eller bilder, der det foreligger.

All post vedrørende eiendomsskatt sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Taksten på fritidsboligen er altfor høy, dette synes jeg er urimelig, har det blitt gjort en feil?

Svar: Er taksten realistisk ved salg i et fritt marked uten heftelser på eiendommen? Hvis du mener at taksten er for høy er det mulig å klage. Klagenemnda vil kunne vurdere dette på nytt. Dersom taksten endres, kan klageren ende opp med både høyere og lavere takst.

All post vedrørende eiendomsskatt sendes til postmottak@narvik.kommune.no

Naboen har fått en lavere takst enn meg, men de har jo et større hus?

Svar: Det har blitt gjort en verdivurdering ut ifra hva markedet er villig til å betale for huset ditt. Andre faktorer enn areal kan spille inn på verdien.

Hytta mi er ikke mulig å selge på grunn av at den ligger på en tomt sammen med flere hytter. Vi har avtaler som binder oss så vi ikke får solgt.

Svar: Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier, men grunnen er min.

Svar: Dette er på grunn av en privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren. Dersom det ikke foreligger opplysninger om hvem som eier bygningen, så vil den som er grunneier i utgangspunktet svare for eiendomsskatten. I Narvik kommune har vi så langt som mulig forsøkt å sende kravet om eiendomsskatt til den som faktisk eier hytta.

En måte å få denne avgiften over på hytteeier på papiret, er ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen. Man kan også undersøke om man får skilt ut en festet tomt eller punktfeste. Når dette foreligger, vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

Kan jeg få utført en egen takst (godkjent takstmann) og kreve at den heller skal brukes?

Svar: Nei. Både meglertakst og kommunens eiendomsskattetakst har antatt markedsverdi som utgangspunkt. Når kommunen, gjennom sakkyndig nemnd har fastsatt takst, har et overordnet mål vært å sikre likebehandling av eiendomsbesitterne. Dette er et forhold som meglerne ikke trenger å ta hensyn til, blant annet ved at de i mange tilfeller takserer potensialet ved en eiendom.

Hvordan kan jeg klage?

Svar: Du har seks ukers klagefrist fra 1. mars når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc.

Eiendomsbesitter/klager må påregne at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette. Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Hvordan skal jeg betale?

Svar: Eiendomsskatten kreves inn sammen med de andre kommunale avgiftene. Denne fakturaen må betales, selv om du er uenig i beløpet eller takseringen, og sender klage til kommunen. Hvis du får medhold i din klage, vil det du har betalt for mye, bli trukket fra på neste faktura eller tilbakebetalt.

Vil man forskjellsbehandle boliger og hytter?

Svar: Det er ikke adgang til å fastsette forskjellige skattesatser for henholdsvis bolig- og fritidseiendommer, og ved tilordning av eventuelt bunnfradrag er det ikke adgang til å ha forskjellig kronebeløp for bolig- og fritidseiendommer. Ved taksering er det videre ikke adgang til å legge til grunn ulike prinsipper for boliger og hytter.

Men eiendommens takstverdi skal etter loven fastsettes ut fra antatt markedsverdi ved en normalsalgssituasjon. Fritidsboliger omsettes gjerne i et litt annet marked enn boliger. Taksten kan derfor være forskjellig.

Hvordan fungerer nedsettelse, ettergivelse og betalingsutsettelse?

Svar: Eiendomsskatt kan nedsettes helt eller delvis eller ettergis, dersom det har oppstått spesielle forhold som vil gjøre det svært urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf eiendomsskatteloven § 28: "Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet."

Etter praksis må skattyteren for eksempel ha fått redusert inntekt på grunn av sykdom, ulykke eller lignende og samtidig ikke ha formue som eiendomsskatten kan betales med, eller det kan være at eiendommen er ødelagt av brann eller naturkatastrofe. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette må avgjøres av formannskapet i enkelt tilfelle for ett år av gangen.