Kommunale avgifter 2022

  

Kommunale eiendomsavgifter for 1. termin er nylig sendt ut. Følgende er verdt å merke seg:

Henvendelser vedrørende grunnlag for og klage på eiendomsskatten knyttet til boliger, må rettes til Skatteetaten. Mer informasjon om ny taksering av eiendommer finner du her:

Eiendomsskatt 2021/2022

Narvik kommune holder på å utrede muligheten til å innføre fleksibel fakturering, samt hvor fort dette eventuelt kan iverksettes. Så snart dette er vedtatt av Narvik kommunestyre, vil det bli gitt nærmere informasjon. 

Spørsmål knyttet til kommunale avgifter skal rettes til enheten som leverer tjenesten:

 • Vann/avløp/slam - Narvik Vann, tlf 769 13 700 
 • Eiendomsskatt - Narvik kommune, tlf 769 13 529  eller 757 75 519
 • Renovasjon - HRS, tlf 769 22 000    
 • Tilsynsgebyr - Ofoten Brann, tlf 769 13 570
 • Betaling: Narvik kommune, tlf 76 91 22 30

Kommunale avgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, slamtømmegebyr, renovasjonsgebyr og tilsynsgebyr. Eiendomsskatten og festeavgift faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen. 

Henvendelser knyttet til betaling kan rettes til Økonomienheten på epost innfordring@narvik.kommune.no eller tlf 769 12 230
   
Betaling av kommunale krav
Kommunale avgifter forfaller til betaling fire ganger i året:
1. termin har forfall 1. mars
2. termin har forfall 2. mai
3. termin har forfall 1. august
4. termin har forfall 1. november
Fakturaene blir sendt ut ca. en måned før forfall. 
Alle øvrige kommunale fakturaer har forfall den 15. i måneden.

De kommunale avgiftene fordeles på fire fakturaer i løpet av året, med unntak av tilsynsavgift for fyringsanlegg og festeavgift:       

 • Feiing tilsynsavgift for boliger/boenheter med fyringsanlegg faktureres på 1. termin 
 • Feiing tilsynsavgift for fritidsboliger faktureres på 3. termin 
 • Festeavgiften faktureres på 2. og 4. termin.

Det innebærer at størrelsen på de ulike fakturaene vil variere noe.

Betalingsinformasjon
Kontonummer:

 • Betaling av faktura - 6370.05.09054
 • Betaling av krav som er purret/under innfordring - 6370.05.28008

Betalingen må inneholde KID-nummer. Ved betaling av krav som er purret/under innfordring, kan det av og til være problemer med KID-nummeret. I slike tilfeller kan saksnummeret på purringen registreres i feltet for betalingsinformasjon.
 
eFaktura og avtalegiro
NB - hvis det er satt en beløpsgrense knyttet til avtalegiro, er det viktig at denne sjekkes og evnt. justeres opp ved behov. 

Narvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenummer er de 8 første sifrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra Narvik kommune. Vær oppmerksom på at faktura må være opprettet i eget navn for å kunne opprette avtalegiro.

Ved betaling fra utlandet
Ved betaling til kontonummer 6370.05.09054 (betaling av ordinær faktura) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO6263700509054 - SWIFT NDEANOKK

Ved betaling til kontonummer 6370.05.28008 (betaling av krav som er purret/under innfordring) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN  NO7663700528008 - SWIFT NDEANOKK

De kommunale avgiftene inneholder følgende:
Renovasjon
Fra og med 2021 har HRS utvidet henteordning hjemme, fra matavfall og restavfall med papir og papp, glass- og metallemballasje samt plastemballasje. 

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret.

Renovasjonsgebyret beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. Du betaler derfor for det renovasjonen koster, ikke mer – og ikke mindre. Verken kommunene eller HRS skal tjene penger på gebyret.

Det som dekkes av renovasjonsgebyret er blant annet:

 • Innsamling/henting av avfallet hjemme hos deg
 • Innsamling fra returpunktene
 • Drift av miljøstasjoner
 • Vederlagsfri levering av 6 m3 grovavfall med HRS-kortet/appen MiljøID
 • Mottak og behandling av farlig avfall (gratis å levere til miljøstasjon)
 • Sortering og behandling av avfallet internt hos oss
 • Transport av avfallet til gjenvinning
 • Sluttbehandling av avfallet

Deler av kommunen har innført hytte- og fritidsrenovasjon og i 2022 vil flere bli tilknyttet avfallsløsning og vil få renovasjonsavgift for fritidsboligen. Det informeres i forkant av iverksettelse.

Grunngebyret for et middels renovasjonsabonnement (240 liters restavfallsbeholder) er i 2022 kr 3 752,- ekskl mva. Terminbeløpene blir da kr 938,- ekskl mva. per termin (4 terminer).

På hjemmesiden www.hrs.no finner dere mer informasjon om avfallsløsningen, appen «Min renovasjon» og om renovasjonsgebyret. Kundeservice kan også nås på e-post: kundeserviceprivat@hrs.no.

Vann og avløpsgebyr   
Årsgebyret for vann og avløp består av to deler, abonnementsgebyr (fast del) og forbruksgebyr (variabel del). Samlet abonnementsgebyr for alle abonnenter skal dekke de faste kostnadene og er fastsatt til 20%. Øvrige kostnader dekkes inn gjennom forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skal være basert på bebyggelsens størrelse, mens forbruksgebyret skal være basert på stipulert (m2) eller målt vannforbruk. På www.narvikvann.no finner dere utfyllende informasjon om området vann og avløp, og eksempler på beregning av gebyr. 
 
Eiendomsskatt
 
Bolig/fritidsbolig:
Satsen for eiendomsskatt på disse eiendommene er 4 promille for hele kommunen.
Tidligere har Tysfjord hatt 7 promille, Ballangen har hatt 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille.

Næringseiendommer:
Satsen for eiendomsskatt er 7 promille for hele kommunen.
 
Se også egen side om eiendomsskatt for mer informasjon.
 
Tilsynsavgift for fyringsanlegg
Hele tilsynsavgiften for boliger faktureres vanligvis 1. termin hvert år.
For hytter og fritidsboliger vil denne avgiften faktureres 3. termin hvert år.
 

Kommunale avgifter - ofte stilte spørsmål

E-faktura, avtalegiro og papirfaktura

 

Du bestemmer selv hvilken kanal du ønsker å benytte for fakturaer. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes, gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en prioritert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv. 

Rekkefølgen er som følger:
1.   Avtalegiro
2.   eFaktura
3.   Vipps
4.   Digital postkasse (DigiPost)
5.   Papirfaktura i postkassen
 
Dersom du ønsker papirfaktura må du dermed avslutte eventuelle inngåtte avtaler om avtalegiro, eFaktura (deriblant «eFaktura Ja takk til alle»), faktura via Vipps samt deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon.
 
For bedriftskunder er EHF-faktura rangert øverst og sendes til bedrifter som er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register.

Slam og private avløpsanlegg

Alle med private avløpsanlegg faktureres for tilsynsgebyr. Dette er for at vi etter forurensningsforskriften er pålagt å kontrollere deres anlegg.
Minirenseanlegg/tett tank tømmes årlig
Slamanlegg tømmes hver 4. år for fritidsbolig og hvert 2. år for bolig

For spørsmål angående vann- og avløpsgebyret, slam og tilsynsgebyr ta kontakt Narvik Vann.

 • postmottak@narvikvann.no
 • 769 13 700
Når er forfallsdato for de kommunale avgiftene?

I 2022 vil det være 1. mars, 2. mai, 1. august og 1. november.

Jeg har solgt bolig og skal ikke betale, hva gjør jeg?

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler kan i noen tilfeller bistå med fordeling mellom ny og tidligere eier, eller dere avtaler selv. Vi kan dessverre ikke bistå med dette. Det må IKKE betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av e-faktura/avtalegiro. 

Skal tilsynsavgiften for fyringsanlegg betales hvert kvartal?

Tilsynsavgiften for fyringsanlegg i boliger betales 1. termin. Tilsynsavgiften for hytter og fritidsboliger betales 3. termin.

Skal vi betale tilsynsavgiften for fyringsanlegg, selv om vi ikke bruker å fyre?

Ja, tilsyn ved fyringsanlegg er uavhengig av frekvens på bruk. Tjenesten leveres til selvkost, og alle boliger og fritidsboliger er med på dette «spleiselaget».

Er feiing av skorstein med i prisen?

Nei. Dersom det under tilsyn blir avdekket behov for feiing eller andre tjenester, som fjerning av beksot osv., vil dette bli fakturert ved faktisk utførelse av jobben.

Er det mulig å søke fritak?

Ja, under forutsetninger av at ildsted er fjernet eller plombert, kan det etter søknad gis fritak. Skjema for søknad om fritak, samt bestemmelser finner dere på vår hjemmeside www.ofoten-brann.no

Hva er satsen for eiendomsskatt?

Satsen er 4 promille for hele nye Narvik. 

Bolig/fritidsbolig:

Tidligere hadde Tysfjord 7 promille, Ballangen hadde 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille.

Næring:

Ballangen, gamle Narvik, Tysfjord og nye Narvik har hatt og har fortsatt 7 promille.

Jeg mener at eiendommen min er en fritidsbolig, ikke en sekundærbolig. Hvorfor er det ikke tatt hensyn til dette? (fra skatteetaten)

Hvorvidt eiendommen skal formuesverdsettes som bolig eller ikke, avhenger av om eiendommen er egnet til helårsbolig. Hva du bruker eiendommen til, er ikke avgjørende.
 
Dersom du kan gi opplysninger som tilsier at eiendommen ikke lenger er egnet til helårsbolig, skal eiendommen skattlegges som fritidseiendom. Eksempler på hvilke momenter det tas hensyn til er boligens standard, vann- og avløpsforhold og adkomstmuligheter til eiendommen.
 
Dersom du gir opplysninger om at eiendommen enten ikke har innlagt vann, strøm eller vannklosett, vil Skatteetaten legge til grunn at eiendommen er en fritidseiendom. Du trenger bare å dokumentere/sannsynliggjøre disse opplysningene hvis skattekontoret ber om det.
 
Du kan også søke kommunen om bruksendring. Selv om bygningen er registrert som helårsbolig benyttes som fritidsbolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, så vil bygningens status fremdeles være bolig. Her må du være oppmerksom på at en bruksendring til fritidsbolig vil medføre en varig endring, slik at å gjenoppta bruk til boligformål vil være ulovlig. Følgelig kan heller ikke bygningen overdras som bolig.
 
Tilbakeføring til boligformål vil kreve behandling etter plan- og bygningsloven i henhold til de til enhver tid gjeldende byggtekniske krav.
 

Vi har en landbrukseiendom. Er den fritatt for eiendomsskatt jf. § 5 i Eskl?

Det som skal ha obligatoriske fritak fra eiendomsskatt er gårds- og skogbrukseiendommer som er i drift. Altså driftsdelen skal fritas. Alle bygninger ment for boligformål (på slik fritatt eiendom) skal beskattes, jf. Eiendomsskatteloven § 5 h.
 
Et grunnleggende vilkår for at unntaket i eiendomsskatteloven § 5 h skal komme til anvendelse, er at eiendommen “vert driven” som gårdsbruk eller skogbruk. I dette ligger en forutsetning om drift av eiendommen.
 
Hvis gårdsdriften er nedlagt er det klart at unntaket i Eiendomsskatteloven § 5 h ikke kommer til anvendelse.

Vi har arvet en hytte som vi ikke bruker. Må vi betale eiendomsskatt for eiendommen?

Eiendomsskatt er en objektskatt, dvs. at du betaler for bygningsmassen uavhengig om bygningen er i bruk eller ikke. Fritak for eiendomsskatt kan kun gis hvis bygningen er revet/brent eller fremstår som et rivningsobjekt.

Dersom bygningen er å regne som rivningsobjekt må vi ha melding om dette. Vi gjør oppmerksom på at rivning/brenning av bygg er søknadspliktig.
 

Jeg har en festetomt. Er det fester eller hjemmelshaver som skal betale eiendomsskatt?

Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse fra 1992 lagt til grunn som det prinsipielle utgangspunktet at fester skal betale eiendomsskatten for verdien av bygningen, mens bortfester (grunneier) skal betale eiendomsskatt for verdien av tomten. Dette prinsippet er senere slått fast av Høyesterett i Rt. 2002 s. 1411 – i et tilfelle som gjaldt kortvarig feste av tomt til næring.  
 
Finansdepartementets prinsipputtalelse la imidlertid til grunn at det gjelder et unntak for festeavtaler med lenger varighet enn 99 år, eller når festeren har ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning. I slike tilfeller anses festeren som eier av tomten i forhold til eiendomsskattekravet. Det samme prinsippet er bl.a. lagt til grunn i ny lov om eiendomsskatt. 

Dersom det foreligger en annen avtale enn det som er nevnt ovenfor, må vi ha en kopi av tinglyst avtale
 

Hytta/huset vårt ble brent ned i april. Vi skal vel ikke betale eiendomsskatt for inneværende år

Eiendomsskatten er skrevet ut slik forholdet er pr. 01.01. inneværende år, jfr. § 4 i Eiendomsskatteloven.
 
Dersom bygningen er brent etter 01.01. må altså eiendomsskatten for dette året betales, og krav om refusjon av beløpet må sendes til forsikringsselskapet. 

Hytta/huset vårt er leid ut. Kan dere sende eiendomsskatten til leietaker?

Vi kan ikke sende faktura til andre enn hjemmelshaver. Dersom eiendommen benyttes av andre, må dette gjøres opp mellom eier og bruker. Er eiendommen solgt, må den skjøtes over til ny eier.