Kommunale avgifter 2024

Kommunale avgifter er kostnader til flere tjenester for at samfunnet fungerer. Prisen på disse tjenestene beregnes etter prinsippet om selvkost. Det betyr at prisen som betales er summen det faktisk koster å tilby tjenesten.

Etterfakturering som følge av feil innkrevd gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp ble ved en feil fakturert med fjorårets priser for første termin 2024. Dette rettes opp på neste faktura for kommunale avgifter, andre termin 2024. For de abonnenter hos Narvik Vann dette gjelder for vil beløpet som etterbetales for vann og avløp fremgå på en egen linje på fakturaen.

Informasjon på Narvik Vanns hjemmesider:

Informasjon - NarvikVann.no

Hva er inkludert i kommunale avgifter?

Fakturaene vil kunne variere noe med hensyn til beløp. Dette som følge av at tilsynsavgift fra Ofoten Brann faktureres med forfall i februar og august, mens festeavgift faktureres med forfall i juni og desember.
 

Spørsmål om faktura?

Har du spørsmål om en post på din faktura må du ta kontakt med det kommunale foretaket som er ansvarlig.

Har du spørsmål om eiendomsskatt finner du kontaktinformasjon og kan lese mer her:

Eiendomsskatt
 

Forfallsdatoer

De kommunale avgiftene faktureres seks ganger i året. Fakturaene blir sendt ut cirka en måned før forfall:

 • 1. termin har forfall 15. februar
 • 2. termin har forfall 15. april
 • 3. termin har forfall 17. juni
 • 4. termin har forfall 15. august
 • 5. termin har forfall 15. oktober
 • 6 termin har forfall 16. desember
   
Betalingsinformasjon

Kontonummer for betaling av faktura: 4612.65.53161.

1. september 2023 byttet Narvik kommune hovedbankforbindelse.

Nytt kontonummer for betaling av krav som er purret/under innfordring: 4612.65.53188

Betalingen må inneholde KID-nummer. Ved eventuelle problemer med KID-nummeret må dere henvende dere til Narvik kommunes enhet økonomi på e-post til innfordring@narvik.kommune.no eller på telefon 76 91 22 30.
 

eFaktura og avtalegiro

Narvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. eFaktura sendes til alle som har akseptert “Ja takk til alle” i nettbanken. 

Avtalegiro må opprettes i nettbanken eller ved at du kontakter banken din. Som referansenummer benyttes KID-nummeret på den sist mottatte faktura fra Narvik kommune. Dersom du ønsker fakturakopi/belastningsoppgave tilsendt, må dette registreres direkte i nettbanken eller via banken. Fakturakopi/belastningsoppgave sendes digitalt til digitale brukere.

Hvis det er satt en beløpsgrense knyttet til avtalegiro, er det viktig at denne sjekkes og eventuelt justeres opp ved behov.

Ved betaling fra utlandet

Ved betaling til kontonummer 4612.65.53161 (betaling av ordinær faktura) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO1946126553161 - BIC/SWIFT SNOWNO22.

Ved betaling til kontonummer 4612.65.53188 (betaling av krav som er purret/under innfordring) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN  NO6646126553188 - BIC/SWIFT SNOWNO22.

Ytterligere informasjon om de ulike delene av de kommunale avgiftene:

Renovasjon

Har du spørsmål om en post på din faktura må du ta kontakt med det kommunale foretaket som er ansvarlig.

På hjemmesiden www.hrs.no finner dere mer informasjon om avfallsløsningen, appen «Min renovasjon» og om renovasjonsgebyret. Kundeservice kan også nås på e-post: kundeserviceprivat@hrs.no

Renovasjonsgebyret

Renovasjonsgebyret består av to deler, et grunngebyr og et tømme-/avfallsgebyr.

Det gis ikke fritak for grunngebyret.

Selv om man søker fritak fra tømming-/avfall, vil det fortsatt være kostnader ved drift av tjenesten. Grunngebyret for 2024 er satt til kr 1500 inkludert mva. Tømme-/avfallsgebyret avhenger av størrelse på restavfallsbeholder.

Renovasjonsgebyret følger eiendommen og det er til enhver tid eier av boligen som har ansvar for betaling av renovasjonsgebyret.

Renovasjonsgebyret beregnes ut fra selvkostprinsipp, det vil si at inntektene skal dekke kostnadene. Du betaler derfor for det renovasjonen koster, ikke mer – og ikke mindre. Verken kommunene eller HRS skal tjene penger på gebyret.

Dette inkluderer renovasjonsgebyret

Det som dekkes av renovasjonsgebyret er blant annet:

 • Innsamling/henting av avfallet hjemme hos deg
 • Innsamling fra fellespunktene
 • Drift av miljøstasjoner
 • Vederlagsfri levering av 6 m3 grovavfall med HRS-kortet/appen MiljøID
 • Mottak og behandling av farlig avfall (gratis å levere til miljøstasjonene, inntil en viss lovbestemt mengde)
 • Sortering og behandling av avfallet internt hos oss
 • Transport av avfallet til gjenvinning
 • Sluttbehandling av avfallet

Fritidsrenovasjon

Fritidsrenovasjon er en lovpålagt oppgave og er vedtatt innført i hele kommunen. Det jobbes med å inkludere hele kommunen i ordningen, område for område. Vedtatt gebyr for hytte- og fritidsrenovasjon i 2024 er kr 1500,- inkl. mva.

Ordningen forutsetter kun tilknytning til etablerte fellespunkt. Det vil ikke være anledning å søke fritak fra ordningen, uavhengig om fritidsboligen benyttes eller ikke eller om man velger å ikke benytte løsningen. Gebyret er å anse som et grunngebyr og dekker i praksis kostnadene for drifting av løsningen. Gebyr innføres område for område. Det informeres i forkant av iverksettelse. Ordningen med frivillig renovasjon til redusert pris for hytte og fritid opphørte i 2023. De som ønsker ordinær renovasjon med beholdere må nå tegne et eget ordinært abonnement.

Renovasjonsgebyret for et middels renovasjonsabonnement (240 liters restavfallsbeholder) er i 2024 kr 5 100,- inkl. mva. hvorav kr 1 500,- utgjør grunngebyret og kr 3 600,- utgjør tømme-/avfallsgebyret. Med 6 terminer i 2024 vil terminbeløpene da bli kr 850,- inkl. mva. per termin.

På hjemmesiden www.hrs.no finner dere mer informasjon om avfallsløsningen, appen «Min renovasjon» og om renovasjonsgebyret. Kundeservice kan også nås på e-post: kundeserviceprivat@hrs.no

Vann og avløpsgebyr

Årsgebyret for vann og avløp består av to deler:

 • Abonnementsgebyr (fast del)
 • Forbruksgebyr (variabel del)

Abonnementsgebyret skal være basert på bebyggelsens størrelse, mens forbruksgebyret skal være basert på stipulert (m2) eller målt vannforbruk.

www.narvikvann.no finner dere utfyllende informasjon om området vann og avløp, og eksempler på beregning av gebyr. 

Eiendomsskatt
 • Bolig/fritidsbolig: Satsen for eiendomsskatt på disse eiendommene er 3,25 promille.
 • Næringseiendom og øvrige eiendommer: Satsen for eiendomsskatt for disse eiendommene er 7 promille.

Du kan lese mer om eiendomsskatt på egne informasjonssider:

Eiendomsskatt

Kommunale avgifter - ofte stilte spørsmål

Hvorfor har kommunale avgifter økt i år?

Prisøkninger og renteøkninger påvirker avgiftsøkningene.

For kommunale avgifter gjelder selvkostprinsippet, som innebærer at man skal kun ta betalt for det tjenestene koster. Renteøkning på lån er hovedårsaken til avgiftsøkningene. Dette gjelder investeringer og utbedringer innen vann og avløp (Narvik Vann) og renovasjon (Hålogaland Ressurselskap).

Målt mot andre kommuner er det fortsatt rimelig i Narvik, selv om det for vann og avløp er en merkbar økning. Mer informasjon:

Prishopp til tross – Narvik er fortsatt en av de rimeligste

E-faktura, avtalegiro og papirfaktura

Du bestemmer selv hvilken kanal du ønsker å benytte for fakturaer. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes, gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en prioritert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv. 

Rekkefølgen er som følger:
1.   Avtalegiro
2.   eFaktura
3.   Vipps
4.   Digital postkasse (DigiPost)
5.   Papirfaktura i postkassen
 
Dersom du ønsker papirfaktura må du dermed avslutte eventuelle inngåtte avtaler om avtalegiro, eFaktura (deriblant «eFaktura Ja takk til alle»), faktura via Vipps samt deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon.
 
For bedriftskunder er EHF-faktura rangert øverst og sendes til bedrifter som er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register.

Slam og private avløpsanlegg

Alle med private avløpsanlegg faktureres for tilsynsgebyr. 

Det følger av forurensningsforskriften at vi er pålagt å kontrollere deres anlegg.

Minirenseanlegg/tett tank tømmes årlig

Som hovedregel skal slamanlegg tømmes hver 4. år for fritidsbolig og hvert 2. år for bolig

For spørsmål angående vann- og avløpsgebyret, slam- og tilsynsgebyr, ta kontakt direkte med Narvik Vann:

Når er forfallsdato for de kommunale avgiftene?

Ved seks årlige terminer vil forfall være den 15. i februar, april, juni, august, oktober og desember. 

Ved to årlige terminer vil forfall være 15. februar og 15. august.

Ved forfall på hellig-/helgedag, utsettes forfall til første virkedag.

Jeg har solgt bolig og skal ikke betale, hva gjør jeg?

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler kan i noen tilfeller bistå med fordeling mellom ny og tidligere eier, eller dere avtaler selv. Vi kan dessverre ikke bistå med dette. Vi anbefaler at fakturaen betales av fakturamottaker.

Det bør ikke betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av avtalegiro. 

Skal vi betale tilsynsavgiften for fyringsanlegg, selv om vi ikke bruker å fyre?

Ja, tilsyn  fyringsanlegg er uavhengig av frekvens på bruk. Tjenesten leveres til selvkost, og alle boliger og fritidsboliger er med på dette «spleiselaget».

Er feiing av skorstein med i prisen?

Nei. Dersom det under tilsyn blir avdekket behov for feiing eller andre tjenester, som fjerning av beksot osv., vil dette bli fakturert ved faktisk utførelse av jobben.

Er det mulig å søke fritak om tilsynsavgift for fyringsanlegg?

Ja, under forutsetninger av at ildsted er fjernet eller plombert, kan det etter søknad gis fritak. Skjema for søknad om fritak, samt bestemmelser finner dere på vår hjemmeside www.ofoten-brann.no

Hva er skattesatsen for eiendomsskatt?
 • Bolig/fritidsbolig: Satsen for disse eiendommene er på 3,25 promille
 • Næringseiendom og øvrige eiendommer: Satsen for disse eiendommene er på 7 promille
   
Jeg mener at eiendommen min er en fritidsbolig, ikke en sekundærbolig. Hvorfor er det ikke tatt hensyn til dette? (fra skatteetaten)

Hvorvidt eiendommen skal formuesverdsettes som bolig eller ikke, avhenger av om eiendommen er egnet til helårsbolig. Hva du bruker eiendommen til, er ikke avgjørende.

Dersom du kan gi opplysninger som tilsier at eiendommen ikke lenger er egnet til helårsbolig, skal eiendommen skattlegges som fritidseiendom. Eksempler på hvilke momenter det tas hensyn til er boligens standard, vann- og avløpsforhold og adkomstmuligheter til eiendommen.

Dersom du gir opplysninger om at eiendommen enten ikke har innlagt vann, strøm eller vannklosett, vil Skatteetaten legge til grunn at eiendommen er en fritidseiendom. Du trenger bare å dokumentere/sannsynliggjøre disse opplysningene hvis skattekontoret ber om det.

Du kan også søke kommunen om bruksendring. Selv om bygningen er registrert som helårsbolig benyttes som fritidsbolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, så vil bygningens status fremdeles være bolig. Her må du være oppmerksom på at en bruksendring til fritidsbolig vil medføre en varig endring, slik at å gjenoppta bruk til boligformål vil være ulovlig. Følgelig kan heller ikke bygningen overdras som bolig. 

Tilbakeføring til boligformål vil kreve behandling etter plan- og bygningsloven i henhold til de til enhver tid gjeldende byggtekniske krav.
 

Vi har en landbrukseiendom. Er den fritatt for eiendomsskatt jf. § 5 i Eskl?

Det som skal ha obligatorisk fritak fra eiendomsskatt er gårds- og skogbrukseiendommer som er i drift. Altså driftsdelen skal fritas. Alle bygninger ment for boligformål (på slik fritatt eiendom) skal beskattes, jf. Eiendomsskatteloven § 5 h. 

Et grunnleggende vilkår for at unntaket i eiendomsskatteloven § 5 h skal komme til anvendelse, er at eiendommen “vert driven” som gårdsbruk eller skogbruk. I dette ligger en forutsetning om drift av eiendommen.

Hvis gårdsdriften er nedlagt er det klart at unntaket i Eiendomsskatteloven § 5 h ikke kommer til anvendelse.

Vi har arvet en hytte som vi ikke bruker. Må vi betale eiendomsskatt for eiendommen?

Eiendomsskatt er en objektskatt, dvs. at du betaler for bygningsmassen uavhengig om bygningen er i bruk eller ikke. Fritak for eiendomsskatt kan kun gis hvis bygningen er revet/brent eller fremstår som et rivningsobjekt.

Dersom bygningen er å regne som rivningsobjekt må vi ha melding om dette. Vi gjør oppmerksom på at rivning/brenning av bygg er søknadspliktig.
 

Jeg har en festetomt. Er det fester eller hjemmelshaver som skal betale eiendomsskatt?

Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse fra 1992 lagt til grunn som det prinsipielle utgangspunktet at fester skal betale eiendomsskatten for verdien av bygningen, mens bortfester (grunneier) skal betale eiendomsskatt for verdien av tomten. Dette prinsippet er senere slått fast av Høyesterett i Rt. 2002 s. 1411 – i et tilfelle som gjaldt kortvarig feste av tomt til næring.  

Finansdepartementets prinsipputtalelse la imidlertid til grunn at det gjelder et unntak for festeavtaler med lenger varighet enn 99 år, eller når festeren har ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning. I slike tilfeller anses festeren som eier av tomten i forhold til eiendomsskattekravet. Det samme prinsippet er bl.a. lagt til grunn i ny lov om eiendomsskatt. 

Dersom det foreligger en annen avtale enn det som er nevnt ovenfor, må vi ha en kopi av tinglyst avtale
 

Hytta/huset vårt ble brent ned i april. Skal vi betale eiendomsskatt for inneværende år?

Eiendomsskatten er skrevet ut slik forholdet er pr. 01.01. inneværende år, jfr. § 4 i Eiendomsskatteloven.
 
Dersom bygningen er brent etter 01.01. må altså eiendomsskatten for dette året betales, og krav om refusjon av beløpet må sendes til forsikringsselskapet. 

Hytta/huset vårt er leid ut. Kan dere sende eiendomsskatten til leietaker?

Dersom vi skal sende faktura til andre enn hjemmelshaver må det fylles ut et skjema med erklæring om eiendomsskatt med underskrift både fra tinglyst eier og den som skal ha kravet om eiendomsskatt.

Dette skjemaet finnes på kommunens hjemmeside:

Erklæring om eiendomsskatt - skjema

Er eiendommen solgt, må den skjøtes over til ny eier.