Kommunale avgifter 2021

 

Kommunale eiendomsavgifter for 1. termin er nylig sendt ut. Følgende er verdt å merke seg:

 • Tilsynsavgift for boliger/boenheter med fyringsanlegg for 2021 kommer på 2. termin
 • Tilsynsavgift for fritidsboliger for 2021 vil komme på 3. termin

Spørsmål knyttet til kommunale avgifter skal rettes til enheten som leverer tjenesten:

 • Vann/avløp/slam - Narvik Vann tlf 769 13 700 
 • Eiendomsskatt tlf 769 13 529  
 • Renovasjon - HRS tlf 769 22 000    
 • Tilsynsgebyr - Ofoten Brann tlf 769 12 570

Generelle spørsmål kan rettes til tlf. 769 12 000 eller til postmottak@narvik.kommune.no

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og tilsynsgebyr. Eiendomsskatten og festeavgift faktureres sammen med de kommunale eiendomsavgiftene.

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen. 

Henvendelser knyttet til betaling kan rettes til Økonomienheten på epost innfordring@narvik.kommune.no eller tlf 769 12 230
   
Betaling av kommunale krav
Kommunale avgifter forfaller til betaling fire ganger i året:

1. termin har forfall 1. mars
2. termin har forfall 1. mai
3. termin har forfall 1. august
4. termin har forfall 1. november

Fakturaene blir sendt ut ca. en måned før forfall. 

Alle øvrige kommunale fakturaer har forfall den 15. i måneden.

De kommunale avgiftene fordeles altså på fire fakturaer i løpet av året.

Unntaket er tilsynsavgift for fyringsanlegg og festeavgift.       

 • Hele årsavgiften for tilsynsavgift for fyringsanlegg i boliger sendes ut på termin 2.
 • Tilsynsavgift for fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger sendes ut på 3. termin.
 • Festeavgiften sendes ut fordelt på 2. termin og 4. termin.

Det betyr at størrelsen på de ulike fakturaene vil variere noe.

Viktig informasjon til næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelse av kommunale avgifter. Les mer på informasjonssidene om korona-situasjonen.

Betalingsinformasjon

Kontonummer:

 • Betaling av faktura - 6370.05.09054
 • Betaling av krav som er purret/under innfordring - 6370.05.28008

Betalingen må inneholde KID-nummer. Ved betaling av krav som er purret/under innfordring, kan det av og til være problemer med KID-nummeret. I slike tilfeller kan saksnummeret på purringen registreres i feltet for betalingsinformasjon.

E-faktura
Narvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenummer er de 8 første sifrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra Narvik kommune. Vær oppmerksom på at faktura må være opprettet i eget navn for å kunne opprette avtalegiro.

Ved betaling fra utlandet

Ved betaling til kontonummer 6370.05.09054 (betaling av ordinær faktura) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO6263700509054 - SWIFT NDEANOKK

Ved betaling til kontonummer 6370.05.28008 (betaling av krav som er purret/under innfordring) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN  NO7663700528008 - SWIFT NDEANOKK

De kommunale avgiftene inneholder følgende:

Renovasjon
Fra og med 2021 har HRS utvidet henteordning hjemme, fra matavfall og restavfall med papir og papp, glass- og metallemballasje samt plastemballasje. Det vil si fra 2 beholdere til 5 beholdere hjemme. De tidligere offentlige returpunktene (containerstasjoner), som håndterte glass- og metallemballasje og papir og kartong, vil bli fjernet. De returpunktene som er etablert permanent i form av nedgravde siloer/moloker, skal benyttes av nærmiljøene de tilhører. De husholdningene dette gjelder er varslet og vil da ha færre beholdere hjemme eller ingen. HRS jobber med etablering av flere fellespunkt for områder der innsamling og oppbevaring av mange beholdere er utfordrende. Dette arbeidet vil ta noe tid. I  mellomtiden vil disse områdene måtte benyttes seg av midlertidige løsninger.

Grunngebyret for et middels renovasjonsabonnement (240 liters restavfallsbeholder) er i 2021 kr 3 608,- ekskl mva. Terminbeløpene blir da kr 902,- ekskl mva. per termin (4 terminer).

Vann og avløpsgebyr
Ny gebyrforskrift for Narvik kommune ble vedtatt av kommunestyret 01.01.2020. Forskriften er ny for innbyggerne i Kjøpsvik og Ballangen fra 2020. Dette er den samme som har vært benyttet i Narvik kommune i en årrekke.    

Årsgebyret for vann og avløp består av to deler, abonnementsgebyr (fast del) og forbruksgebyr (variabel del). Samlet abonnementsgebyr for alle abonnenter skal dekke de faste kostnadene og er fastsatt til 40%. Abonnementsgebyret skal være basert på bebyggelsens størrelse, mens forbruksgebyret skal være basert på stipulert (m2) eller målt vannforbruk. På www.narvikvann.no finner dere utfyllende informasjon om området vann og avløp, og eksempler på beregning av gebyr. 

Eiendomsskatt
Satsen for eiendomsskatt er 4 promille for hele kommunen. 

Bolig/fritidsbolig:
Tidligere hadde Tysfjord 7 promille, Ballangen hadde 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille.

Næring:
Ballangen, gamle Narvik, Tysfjord og nye Narvik har hatt og har fortsatt 7 promille.

Se også egen side om eiendomsskatt for mer informasjon.

Tilsynsavgift for fyringsanlegg

Hele tilsynsavgiften for boliger faktureres vanligvis 1. termin hvert år. For 2021 vil dette faktureres 2. termin.

For hytter og fritidsboliger vil denne avgiften faktureres 3. termin hvert år.

Kommunale avgifter - ofte stilte spørsmål

Kommunale avgifter for næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelser
Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.
Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.
Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.
Her finner du søknadsskjemaet.
Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.
Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest. Narvik kommune vil anmode gårdeiere som benytter seg av denne muligheten til å gå i dialog med sine leietakere som er hardt rammet i form av enten stengte dører eller yrkesforbud.

E-faktura, avtalegiro og papirfaktura
Du bestemmer selv hvilken kanal du ønsker å benytte for fakturaer. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd. Før fakturaen sendes, gjøres det et oppslag mot de ulike kanalene i en prioritert rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv. 

Rekkefølgen er som følger:
1.   Avtalegiro
2.   eFaktura
3.   Vipps
4.   Digital postkasse (DigiPost)
5.   Papirfaktura i postkassen

Dersom du ønsker papirfaktura må du dermed avslutte eventuelle inngåtte avtaler om avtalegiro, eFaktura (deriblant «eFaktura Ja takk til alle»), faktura via Vipps samt deaktivere den digitale postkassen. Reservasjon av digital post fra offentlig sektor utføres på www.norge.no/reservasjon.

For bedriftskunder er EHF-faktura rangert øverst og sendes til bedrifter som er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register.

Slam og private avløpsanlegg
Alle med private avløpsanlegg får nå et tilsynsgebyr. Dette er for at vi etter forurensningsforskriften er pålagt å kontrollere deres anlegg.
Minirenseanlegg/tett tank tømmes årlig
Slamanlegg tømmes hver 4. år for fritidsbolig og hvert 2. år for bolig

For spørsmål angående vann- og avløpsgebyret, slam og tilsynsgebyr ta kontakt Narvik Vann.

Når er forfallsdato for de kommunale avgiftene?
I 2021 vil det være 1. mars, 3. mai, 2. august og 1. november.

Jeg har solgt bolig og skal ikke betale, hva gjør jeg?
Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler vil bistå med avregning til ny eier, eller dere avtaler selv. Det må IKKE betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av e-faktura/avtalegiro. Fordel kostnader på annen måte. Vi kan dessverre ikke bistå med dette.

Skal tilsynsavgiften for fyringsanlegg betales hvert kvartal?
Tilsynsavgiften for fyringsanlegg i boliger betales 1. termin. Tilsynsavgiften for hytter og fritidsboliger betales 3. termin.

Skal vi betale tilsynsavgiften for fyringsanlegg, selv om vi ikke bruker å fyre?
Ja, tilsyn ved fyringsanlegg er uavhengig av frekvens på bruk. Tjenesten leveres til selvkost, og alle boliger og fritidsboliger er med på dette «spleiselaget».

Er feiing av skorstein med i prisen?
Nei. Dersom det under tilsyn blir avdekket behov for feiing eller andre tjenester, som fjerning av beksot osv., vil dette bli fakturert ved faktisk utførelse av jobben.

Er det mulig å søke fritak?
Ja, under forutsetninger av at ildsted er fjernet eller plombert, kan det etter søknad gis fritak. Skjema for søknad om fritak, samt bestemmelser finner dere på vår hjemmeside www.ofoten-brann.no

Hva er satsen for eiendomsskatt?
Satsen er 4 promille for hele nye Narvik. 

Bolig/fritidsbolig:
Tidligere hadde Tysfjord 7 promille, Ballangen hadde 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille.

Næring:
Ballangen, gamle Narvik, Tysfjord og nye Narvik har hatt og har fortsatt 7 promille.

Jeg eier en næringsbygning i Ballangen eller Kjøpsvik, og mener vann- og avløpsgebyret er for stort. Hva gjør jeg?
Fra 1. januar 2020 trådte en ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kraft. Etter den nye forskriften kan det hende at det er korrekt at vann- og avløpsgebyret øker for noen næringsdrivende i Ballangen og Kjøpsvik.

Det var ikke intensjonen verken da forskriften ble utformet eller vedtatt.  

Grunnlaget for vann- og avløpsgebyr, er basert på byggets areal. Det hentes fra matrikkelen, det offisielle registeret over eiendom. Underveis i prosessen med å slå sammen de tre registrene har det blitt klart at matrikkelen for tidligere Ballangen kommune og Kjøpsvik ikke er fullstendig.

Dette kan føre til høyere avgift enn tidligere år for noen næringseiendommer i Ballangen og Kjøpsvik.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyret på de kommunale avgiftene ta kontakt med Narvik Vann:


Narvik Vanns egne sider med mer informasjon.

Jeg mener at eiendommen min er en fritidsbolig, ikke en sekundærbolig. Hvorfor er det ikke tatt hensyn til dette? (fra skatteetaten)
Hvorvidt eiendommen skal formuesverdsettes som bolig eller ikke, avhenger av om eiendommen er egnet til helårsbolig. Hva du bruker eiendommen til, er ikke avgjørende.

Dersom du kan gi opplysninger som tilsier at eiendommen ikke lenger er egnet til helårsbolig, skal eiendommen skattlegges som fritidseiendom. Eksempler på hvilke momenter det tas hensyn til er boligens standard, vann- og avløpsforhold og adkomstmuligheter til eiendommen.

Dersom du gir opplysninger om at eiendommen enten ikke har innlagt vann, strøm eller vannklosett, vil Skatteetaten legge til grunn at eiendommen er en fritidseiendom. Du trenger bare å dokumentere/sannsynliggjøre disse opplysningen(e) hvis skattekontoret ber om det.

Du kan også søke kommunen om bruksendring. Selv om bygningen er registrert som helårsbolig benyttes som fritidsbolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, så vil bygningens status fremdeles være bolig. Her må du være oppmerksom på at en bruksendring til fritidsbolig vil medføre en varig endring, slik at å gjenoppta bruk til boligformål vil være ulovlig. Følgelig kan heller ikke bygningen overdras som bolig.

Tilbakeføring til boligformål vil kreve behandling etter plan- og bygningsloven i henhold til de til enhver tid gjeldende byggetekniske krav.

Vi har en landbrukseiendom. Er den fritatt for eiendomsskatt jf. § 5 i Eskl?
Det som skal ha obligatoriske fritak fra eiendomsskatt er gårds- og skogbrukseiendommer som er i drift. Altså driftsdelen skal fritas. Alle bygninger ment for boligformål (på slik fritatt eiendom) skal beskattes, jf. Eiendomsskatteloven § 5 h.

Et grunnleggende vilkår for at unntaket i eiendomsskatteloven § 5 h skal komme til anvendelse, er at eiendommen “vert driven” som gårdsbruk eller skogbruk. I dette ligger en forutsetning om drift av eiendommen.

Hvis gårdsdriften er nedlagt er det klart at unntaket i Eiendomsskatteloven § 5 h ikke kommer til anvendelse.

Vann og /eller avløp til driftsbygning i landbruk?
I nye Narvik beregner vi vann og/eller avløpsgebyr for driftsbygning etter areal. Er det ikke aktiv drift, kan det søkes fritak for vann og/eller avløpsgebyr for slike bygg. Vanngebyr beregnes etter alle bygg på en eiendom, uavhengig om det aktuelle bygget har innlagt vann.

Garasje til bolighus er fritatt.

Ta kontakt direkte med Narvik Vann.

Vi har arvet en hytte som vi ikke bruker. Må vi betale eiendomsskatt for eiendommen?
Eiendomsskatt er en objektskatt, dvs. at du betaler for bygningsmassen uavhengig om bygningen er i bruk eller ikke. Fritak for eiendomsskatt kan kun gis hvis bygningen er revet/brent eller fremstår som et rivningsobjekt.
Dersom bygningen er å regne som rivningsobjekt må vi ha melding om dette. Vi gjør oppmerksom på at rivning/brenning av bygg er søknadspliktig.

Jeg har en festetomt. Er det fester eller hjemmelshaver som skal betale eiendomsskatt?
Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse fra 1992 lagt til grunn som det prinsipielle utgangspunktet at fester skal betale eiendomsskatten for verdien av bygningen, mens bortfester (grunneier) skal betale eiendomsskatt for verdien av tomten. Dette prinsippet er senere slått fast av Høyesterett i Rt. 2002 s. 1411 – i et tilfelle som gjaldt kortvarig feste av tomt til næring.  

Finansdepartementets prinsipputtalelse la imidlertid til grunn at det gjelder et unntak for festeavtaler med lenger varighet enn 99 år, eller når festeren har ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning. I slike tilfeller anses festeren som eier av tomten i forhold til eiendomsskattekravet. Det samme prinsippet er bl.a. lagt til grunn i ny lov om eiendomsskatt. 
Dersom det foreligger en annen avtale enn det som er nevnt ovenfor, må vi ha en kopi av tinglyst avtale

Hytta/huset vårt ble brent ned i april. Vi skal vel ikke betale eiendomsskatt for inneværende år
Eiendomsskatten er skrevet ut slik forholdet er pr. 01.01. inneværende år, jfr. § 4 i Eiendomsskatteloven.

Dersom bygningen er brent etter 01.01. må altså eiendomsskatten for dette året betales, og krav om refusjon av beløpet må sendes til forsikringsselskapet. 

Hytta/huset vårt er leid ut. Kan dere sende eiendomsskatten til leietaker?
Vi kan ikke sende faktura til andre enn hjemmelshaver. Dersom eiendommen benyttes av andre, må dette gjøres opp mellom eier og bruker. Er eiendommen solgt, må den skjøtes over til ny eier.