Ofte stilte spørsmål

Hvem tar jeg kontakt med ved en påkjørsel av elg eller rådyr (viltpåkjørsel)?

Ring Politiet på telefon 02800.

Er det lov å kjøre snøscooter/ATV i naturen?

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark er ikke tillatt. Dette reguleres av motorferdselloven. Det kan søkes kommunen om dispensasjon.

Les mer om motorferdsel her.

Når er det båndtvang?

Det er ordinær båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. Narvik kommune har forlenget båndtvang i bestemte områder.

Se forskrift om hundehold i Narvik kommune her.

Hvor og når kan jeg lage bål ute?

I perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild nær skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket.

Les mer om bålbrenning her.

Hvor kan jeg ta jegerprøver?

Ta kontakt med din lokale jeger- og fiskerforening for informasjon om når det avholdes kurs.

Les mer om jegerprøve her.

Må man ha tillatelse for å jakte?

I Norge er alt vilt fredet, med mindre annet følger av lov. De jaktbare artene har jakttider som reguleres av egen forskrift.

Les mer om jakt her.

Naboen har et stort tre i hagen som sjenerer oss. Hvordan kan jeg få fjernet det?

Hjemmelen for å få fjernet naboens tre er regulert av granneloven § 3. Naboens tre kan ikke stå nærmere enn 1/3 av trehøyden på det treet som ev. måtte være til sjenanse.

Les om hogst/rydding på kommunal eiendom her.

Når må jeg sende egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen innleveres til kommunen, og kommunen bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt.

Finn skjema og les mer om konsesjon her.

Når må jeg søke om konsesjon?

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema, som sendes til kommunen.

Finn skjema og les mer om konsesjon her.

Artikkelliste