Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.

Når må jeg sende egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må innlevere skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erklæringen innleveres til kommunen, og kommunen bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt.

Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved erverv av de fleste typer leiligheter. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved enkelte andre former for erverv. Les mer om dette i forskrift om konsesjonsfrihet.

Skjema LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Hvordan fyller jeg ut egenerklæringen?

Spørsmål: Jeg har ervervet en eiendom sammen med en eller flere andre. Kan vi fylle ut en felles egenerklæring?

Svar: Nei. Erververne må fylle ut én egenerklæring hver. Det gjelder også for samboere og ektefeller.

Spørsmål: Ervervet mitt er konsesjonsfritt både på grunn av eiendommens størrelse, og fordi jeg erverver fra nær familie. Hvilket punkt i erklæringen skal jeg da fylle ut?

Svar: Det er nok at du bekrefter ett grunnlag for konsesjonsfrihet. Punktene 1,2 og 10 skal alltid fylles ut.

Når må jeg søke om konsesjon?

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må du søke konsesjon. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema, som sendes til kommunen.

Gjelder ervervet en landbrukseiendom, skal det legges særlig vekt på følgende ved behandlingen av søknaden:

  1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
  2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
  3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
  4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
  5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Nr. 1 og 4 gjelder ikke saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle den lovbestemte boplikten. I slike saker skal det i tillegg til nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.

Konsesjon skal vanligvis ikke gis dersom det oppstår sameie i eiendommen.

Vurderingen etter nr.1 (priskontroll) gjelder fra 1 juli 2017 ikke for erverv av rene skogeiendommer.

Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Mer informasjon om tinglysing finner du hos Kartverket.

Skjema LDIR-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

Artikkelliste