Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune er samlet her.

De spesialpedagogiske tjenestene i Narvik kommune er delt inn i følgende avdelinger:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Kontakt spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune

Enhet, enhetsleder og fagledere
  • Besøksadresse: Fagernesveien 1, 8514 Narvik
  • Postadresse: Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik
  • Fakturaadresse: Narvik kommune, Fakturamottak, Postboks 8993, 7439 Trondheim

Enhetsleder er Torunn How

Enhetsleder Torunn How.
  • torunn.how@narvik.kommune.no
  • Telefon enhetsleder: 976 471 87

Fagleder Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn: Oddrun Andreassen

Fagleder Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):Birgit Millerjord Homola

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Pedagogisk psykologisk rådgivere

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Fagleder PPT:

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 938 14

-------

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

-------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

-------

Renee Simonsen

renee.beate.simonsen@narvik.kommune.no

telefon: 995 20 588.

-------

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

-------

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

-------

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

-------

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er et sakkyndig organ. Barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir  råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i førskolealder og grunnskoleopplæringen.

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hva er PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste. Jf. opplæringsloven §5-6 første ledd.

Oppgavene til tjenesten er etter opplæringsloven §5-6 andre ledd : "Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering når loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten.” 

I barnehageloven §33 første ledd beskrives det tilsvarende: “Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.” samt i andre ledd: “Den pedagogiske-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.”

 

Hvem kan spørre om hjelp hos PPT

For barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For voksne i grunnskoleopplæring

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. 

Anonym drøfting

Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.


Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en viktig rolle i forbindelse med tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Tidlig innsats er dokumentert viktig for å forebygge og redusere behov for tiltak innenfor flere sektorer når barna blir eldre, som f.eks. barnevern, skole, utdanning og sosiale utfordringer.

Dette er til det beste for barna og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Barnehagesektoren i Narvik har et felles nettverk som koordineres av pedagogisk rådgiver/enhetsleder for Spesialpedagogisk team.

Nærmere informasjon om retten til spesialpedagogiske tjenester finner du her på Utdanningsdirektoratets  Spesialpedagogisk hjelp 

Hjelpen innvilges når det foreligger en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste for Ofoten (PPT Ofoten) som  er kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Skjemaer spesialpedagogiske tjenester

Henvisningsskjema PPT for barnehager

Dette skjemaet er til bruk for når barnehager skal henvise barn. 

Henvisning barnehage (PDF, 580 kB)

Samtidig skal det utarbeides pedagogisk rapport av barnehagen:

Pedagogisk rapport barnehage (PDF, 263 kB)

Fyll inn skjemaet, lagre det på din maskin og send inn via e-dialog (lenke under).

Send gjerne de 2 skjemaene samtidig.

Barnehager sender henvisningsskjemaer digitalt til organisasjonsnummer 988919837.

E-dialog spesialpedagogiske tjenester

Skjemaene signeres digitalt når det sendes via e-dialog.

Henvisningsskjema PPT for skoler

Dette skjemaet er til bruk for når skoler skal henvise barn. 

Henvisning skole (PDF, 357 kB)

Fyll inn skjemaet, lagre det på din maskin og send inn via e-dialog (lenke under).

Skoler sender henvisningsskjemaer digitalt til organisasjonsnummer 988919837.

E-dialog spesialpedagogiske tjenester

Skjemaene signeres digitalt når det sendes via e-dialog.

Samtykkeskjema

Samtykkeerklæring (PDF, 52 kB)

Fyll inn skjemaet, lagre det på din maskin og send inn via e-dialog (lenke under).

E-dialog spesialpedagogiske tjenester

Skjemaene signeres digitalt når det sendes via e-dialog.

Lovverk

Lov om Barnehager (barnehageloven)

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp

 

Kontaktpersoner skoler

Kontaktpersoner PPT for alle skoler.
Ankenes

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Beisfjord

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

Bjerkvik

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Narvik Montessori

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Narvik ungdomsskole

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Håkvik

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

Skjomen

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Frydenlund

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Skistua

Renee Simonsen

renee.beate.simonsen@narvik.kommune.no

Telefon: 995 20 588

Integrering

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 93 814

Kjøpsvik

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

Ballangen

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

------

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023.

 

 

Kontaktpersoner barnehager

Kontaktpersoner for PPT i barnehager.
Askeladden

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Ballangen

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Banktrollet

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Barnebo

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Beisfjord FUS

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bjørkåshøgda

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Flåklypa barnehage
Måseveien barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Pæsatun barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Rallarn barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Skarpen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Skistua barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Skjomen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Stollen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Furutoppen barnehage

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Hoppensprett

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

Victoriahavn

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Grønnlia gårdsbarnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bøstrand barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Jaklamyra barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Malmklumpen barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Soria Moria barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Ørarampen barnehage

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

Bjerkvik barnehage

 

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Hoppensprett Bjørkvang

 

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

Trollhaugen

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.