Spesialpedagogiske tjenester

Spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune er samlet her.

De spesialpedagogiske tjenestene i Narvik kommune er delt inn i følgende avdelinger:

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Kontakt spesialpedagogiske tjenester i Narvik kommune

Enhet, enhetsleder og fagledere

Enhetsleder er Torunn How

Enhetsleder Torunn How.

Fagleder Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn: Oddrun Andreassen

Fagleder Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT):Birgit Millerjord Homola

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Pedagogisk psykologisk rådgivere

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Fagleder PPT:

Birgit Millerjord Homola

birgit.millerjord.homola@narvik.kommune.no

Telefon: 909 938 14

-------

Benedikte Pedersen

benedikte.pedersen@narvik.kommune.no

telefon: 900 28 044

-------

Gørill Skarsfjord Nordstrøm

gorill.nordstrom@narvik.kommune.no

telefon: 911 92 533.

-------

Renee Simonsen

renee.beate.simonsen@narvik.kommune.no

telefon: 995 20 588.

-------

Kirsti Knutsen

kirsti.knutsen@narvik.kommune.no

telefon: 908 32 317.

-------

Rakel Flaaten

rakel.flaaten@narvik.kommune.no

telefon: 926 25 530.

-------

Wenche Morgan

wenche.morgan@narvik.kommune.no

telefon: 971 25 023

-------

Lotte Simonsen

lotte.simonsen@narvik.kommune.no

telefon: 47 63 36 02

-------

Helene Leirvik

helene.leirvik@narvik.kommune.no

Telefon: 91 53 95 90

-------

Julianne Nerdal Pettersen

julianne.alteren@narvik.kommune.no

Telefon: 48 11 35 38

-------

Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

-------

Elisabeth Hermansen

elisabeth.hermansen@narvik.kommune.no

Telefon 918 60 547

-------

Grete Bardal

grete.bardal@narvik.kommune.no

Mobil: 959 26 402

-------

Heidi Strøm

heidi.strom@narvik.kommune.no

Mobil 99597275

-------

Inger Elin Overvåg

inger.elin.overvaag@narvik.kommune.no

Mobil 93855380

-------

Ingrid Oliva Kjerstad

ingrid.kjerstad@narvik.kommune.no

Mobil 47638882

-------

Lise-Mari Sommerseth

lise.mari.sommerseth@narvik.kommune.no

Telefon 97436350

-------

Oddrun Andreassen

oddrun.andreassen@narvik.kommune.no

Mobil 91569982

-------

Logoped

Tone Røsås

tone.rosaas@narvik.kommune.no

Telefon - 99033345

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er et sakkyndig organ. Barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir  råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i førskolealder og grunnskoleopplæringen.

Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

Hva er PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste. Jf. opplæringsloven §5-6 første ledd.

Oppgavene til tjenesten er etter opplæringsloven §5-6 andre ledd : "Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering når loven krever det. Departementet kan gi forskrifter om de andre oppgavene til tjenesten.” 

I barnehageloven §33 første ledd beskrives det tilsvarende: “Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger.” samt i andre ledd: “Den pedagogiske-psykologiske tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.”

 

Hvem kan spørre om hjelp hos PPT

For barn før skolealder

Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For elever

Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesykepleier, kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten.

For voksne i grunnskoleopplæring

Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PP-tjenesten. 

Anonym drøfting

Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PP-tjenesten før det blir en formell sak og en henvisning.

Rutiner for spesialundervisning

Dette er våre rutiner for spesialundervisning i Narvik kommune:

Rutine for spesialundervisning (PDF, 206 kB)


Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn har en viktig rolle i forbindelse med tidlig innsats og forebyggende tiltak.

Tidlig innsats er dokumentert viktig for å forebygge og redusere behov for tiltak innenfor flere sektorer når barna blir eldre, som f.eks. barnevern, skole, utdanning og sosiale utfordringer.

Dette er til det beste for barna og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Barnehagesektoren i Narvik har et felles nettverk, styrerforum, der både kommunale barnehager og private barnehager er reperesentert med sine styrere. Styrerforum ledes av rådgiver oppvekst.

Nærmere informasjon om retten til spesialpedagogiske tjenester finner du her på Utdanningsdirektoratets  Spesialpedagogisk hjelp 

Hjelpen innvilges når det foreligger en sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste som  er kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes.

 

Skjemaer spesialpedagogiske tjenester

Henvisningsskjema PPT for barnehager

Dette skjemaet er til bruk for når barnehager skal henvise barn. 

Henvisning barnehage (PDF, 580 kB)

Samtidig skal det utarbeides pedagogisk rapport av barnehagen:

Pedagogisk rapport barnehage (PDF, 263 kB)

Fyll inn skjemaet, lagre det på din maskin og send inn via e-dialog (lenke under).

Send gjerne de 2 skjemaene samtidig.

Barnehager sender henvisningsskjemaer digitalt til organisasjonsnummer 988919837.

E-dialog spesialpedagogiske tjenester

Skjemaene signeres digitalt når det sendes via e-dialog.

Henvisningsskjema PPT for skoler

Dette skjemaet er til bruk for når skoler skal henvise barn. 

Henvisning skole (PDF, 357 kB)

Fyll inn skjemaet, lagre det på din maskin og send inn via e-dialog (lenke under).

Skoler sender henvisningsskjemaer digitalt til organisasjonsnummer 988919837.

E-dialog spesialpedagogiske tjenester

Skjemaene signeres digitalt når det sendes via e-dialog.

Samtykkeskjema

Samtykkeerklæring (PDF, 247 kB)

Fyll inn skjemaet, lagre det på din maskin og send inn via e-dialog (lenke under).

E-dialog spesialpedagogiske tjenester

Skjemaene signeres digitalt når det sendes via e-dialog.

Skjema for private barnehager og skoler

Alle skjema skal sendes direkte til enhet spesialpedagogiske tjenester via e-dialog. Dette er en offentlig tjeneste hvor både bedrifter og privatpersoner trygt kan sende brev og dokumenter, selv om de er unntatt offentlighet.

E-dialog spesialpedagogiske tjenester 

For barnehager og skoler som ikke allerede jobber i Visma PPT, og kan sende skjema direkte i systemet til enhet spesialpedagogiske tjenester, er det mulig å sende inn følgende PDF-skjemaer.

Foreløpig må skjemaene skrives ut og fylles ut for hånd, før de skannes og sendes inn via e-dialog. Skjemaene vil bli gjort digitale i løpet av våren 2024. Skjema for søknad om tilbud etter §37 kan fylles ut digitalt som en PDF.

Søknad om tilbud etter §37 - barn med nedsatt funksjonsevne (PDF, 150 kB)

Forespørsel om ny sakkynding vurdering - barnehage (PDF, 105 kB)

Forespørsel om veiledning på individnivå (PDF, 112 kB)

Pedagogisk rapport for barnehage (PDF, 64 kB)

Pedagogisk rapport skole (PDF, 151 kB)

Henvisning til PPT - elev (PDF, 131 kB)

Forespørsel om ny sakkyndig vurdering - skole (PDF, 105 kB)

Informasjon - §37 - tilrettelagt barnehagetilbud

Skjema for barnehagelovens §37 - tilrettelagt barnehagetilbud er tilgjengelig under fanen skjema for private barnehager og skoler.

Narvik kommunes retningslinje og rutine for §37:

Retningslinje og rutine §37 (PDF, 368 kB)

BARNEHAGELOVEN §37

Barn med nedsatt funksjonsevne. 

Gjennom nasjonale lover og internasjonale konvensjoner er barn med nedsatt funksjonsevne sikret rett til å kunne delta i samfunnet på linje med funksjonsfriske. (Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven, Barnehageloven og FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne) Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe.

Dette kan være barn som har skade eller avvik i kognitive, psykologiske, eller fysiologiske funksjoner. Barna kan ha tapt eller fått skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Selv om begrepet nedsatt funksjonsevne skal forstås vidt, er det lagt til grunn i forarbeidene til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at tilretteleggingsbehovet må være av en viss varighet og styrke for at den skal kunne begrunne et krav om individuell tilrettelegging

(Ot.prp. nr. 44 (2007- 2008) s. 180).

BARNEHAGEEIERS PLIKT

Barnehageloven § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets alder og funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et individuelt barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

KOMMUNENS PLIKT (BARNEHAGEMYNDIGHET)

I barnehageloven § 37 fastsettes kommunens plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særskilte behov: «kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.» For å ha rett til tilrettelegging etter barnehageloven § 37, må barnets funksjonsnedsettelse være av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er innenfor barnehageeiers plikt. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Målsettingen med tilrettelegging etter § 37 er ikke en endring eller utvikling hos barnet, men det å bygge ned de barrierene som gjør at barnet ikke kan ta i bruk barnehagetilbudet i likhet med andre barn. Tilretteleggingsplikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass. Dette innebærer imidlertid ikke at kommunen må finansiere tilrettelegging som den enkelte barnehage er pålagt som følge av krav i barnehageloven eller annet regelverk. Barn kan i unntakstilfeller tilbys plass i en annen barnehage enn den foresatte foretrekker dersom individuell tilrettelegging ved den foretrukne barnehagen er uforholdsmessig byrdefull for kommunen. Barnets beste er et viktig moment i avveiningen av om et tiltak utgjør en uforholdsmessig byrde for kommunen. Momenter i vurderingen er hvilken effekt tilretteleggingen vil ha for barnet, veid opp mot kostnadene for kommunen, og i hvilken grad det er mulig å gjennomføre tiltaket i barnehagen. kommunen kan ikke pålegge en privat barnehage å tilrettelegge tilbudet, det må eventuelt inngås en avtale om det. Dersom en privat barnehage ikke ønsker å tilrettelegge barnehagetilbudet etter § 37 må kommunen tilby barnet plass i en annen barnehage. Det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for tilretteleggingen, og barnehagene får refusjon fra kommunen for de kostnader tilretteleggingen medfører.

MELDING OM BEHOV

Det er hovedsakelig foresatte, i samarbeid med barnehagen, som via skjema på kommunens hjemmeside, melder om behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet til sitt barn. Behovet kan gjelde bygningsmessige endringer, ekstra bemanning, utstyr og andre tiltak. I meldingen må foresatte beskrive barnets nedsatte funksjonsevne og dets behov for tilrettelagt barnehagetilbud. Barnehagen barnet går i /skal begynne i, kan veilede foresatte i utfylling av meldingen. Dersom barnehagen vurderer at et barn har behov for et tilrettelagt barnehagetilbud, har styrer ansvar for at barnehagen drøfter dette med foresatte. Dersom kommunen er kjent med at et barn kan ha behov for tilrettelagt barnehagetilbud har kommunen ansvar for å drøfte dette med foresatte. Er foresatte enig melder de om behovet for tilrettelagt barnehagetilbud for sitt barn. Dersom kommunen vurderer å sette i gang tiltak uten at foresatte har vært involvert, må kommunen forhåndsvarsle foresatte om dette (forvaltningsloven §16). Foresatte vil da få mulighet til å uttale seg i saken før det fattes vedtak. Kommunen skal også opplyse saken best mulig før vedtaket fattes (forvaltningsloven§17). En uttalelse fra foresatte vil i de fleste saker være nødvendig for at saken skal bli best mulig opplyst. Foresatte skal involveres så tidlig og i så stor grad som mulig. Dersom foresatte er uenige i kommunens vurdering av om barnet har nedsatt funksjonsevne, og derfor ikke ønsker tilrettelegging, kan kommunen likevel fatte vedtak om tilrettelegging. Kommunen har en plikt etter loven til å tilrettelegge barnehagetilbudet. Hvis kommunen, på bakgrunn av opplysningene i saken og barnets beste, mener at barnet har behov for tilrettelegging, skal de fatte vedtak om dette. Foresatte kan da klage på vedtaket til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan behandle alle sider av saken (forvaltningsloven §34).

VEDTAK: 

Kommunen som myndighet v/spesialpedagogiske tjenester, fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Et enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. Vedtak fattes for maksimalt ett barnehageår av gangen. Vedtaket sendes foresatte med kopi til barnehagen. 

 

INNHENTING AV OPPLYSNINGER

Kommunen må ha tilstrekkelige opplysninger om barnet og barnets behov før det fattes vedtak om tilrettelegging. Kommunen må derfor opplyse saken best mulig før det fattes vedtak, jf forvaltningsloven §17, både for å kunne ta stilling til om et barn har nedsatt funksjonsevne og om barnet ikke kan nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn. Kommunen må i den forbindelse innhente opplysninger og gjøre nødvendige undersøkelser/observasjoner, som er av betydning for avgjørelsen. Foresatte må samtykke for at kommunen kan kontakte fastlege, helsestasjon, sykehus, fysioterapeut, barnevern, PPT og/eller barnehage for å innhente opplysninger som er nødvendige for å fatte vedtak. Foresatte må også samtykke for at kommunen kan foreta observasjoner av barnet i barnehagen.


KLAGEMULIGHET: Vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Det skal fremgå tydelig av klagens innhold hva det klages på. Det kan klages på saksbehandlingen i saken, avslag, innholdet i vedtaket eller manglende oppfyllelse av vedtaket. Klagen skal være underskrevet. Klagen sendes Narvik  kommune v/Spesialpedagogiske tjenester via e-dialog, og må være postlagt innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Ved et eventuelt avslag på klagen, blir klagen oversendt Statsforvalteren i Nordland for endelig avgjørelse. Foresatte har rett på veiledning og innsyn i alle sakens dokumenter, med mindre det finnes dokumenter i saken som i lov eller forskrift er unntatt fra partsinnsyn.

Lovverk

Lov om barnehager - barnehageloven

§31 Rett til spesialpedagogisk hjelp