Varsel om oppstart – Reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus

Klikk for stort bildeSweco Norge AS varsler på vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppstart av planarbeid - reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus.

 

Frist for innspill er 24.06.2021.

Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for parkeringsplasser sør for sykehuset. Det legges også opp til å opprettholde den regulerte turveien over området samt å etablere et vegetasjonsbelte mot eksisterende bebyggelse.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 24.06.21 til: Sweco Norge AS v/Jardar Nymoen, Jernbaneveien 5, 1400 Ski. E-post: jardar.nymoen@sweco.no  med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

 

Dokumenter:

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid_Reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus (PDF, 18 kB)

Planinitiativ_Reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte_Reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus (PDF, 935 kB)

Varslet planavgrensning_Reguleringsendring av Detaljregulering for Narvik sykehus (PDF, 803 kB)

 

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 21/1995:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021001995&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&