Varsel om oppstart og planendring på høring, Herjangshøgda næringsområde, Bjerkvik

Klikk for stort bildeIht. plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-14 varsles det herved om følgende:
Igangsetting av arbeid med planendring for plan 2015001 Herjangshøgda næringsområde. Planendringen legges ut til høring i 3- tre - uker. 
Tiltakshaver er Login Eiendom AS, forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Hensikten med planendringen er å flytte intern adkomstvei mot nord, og endre terrenghøyden i tråd med tidligere gitte dispensasjoner. I tillegg er det gjort mindre endringer i bestemmelsene, for å sikre samsvar mellom plankart og bestemmelser og en mer utbyggingstilpasset VAO-planlegging. Endringene anses ikke å utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Grunneiere og berørte naboer blir varslet direkte.
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Gry Michelsen: 95 81 45 18, gry.michelsen@multiconsult.no
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planendringen, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Narvik kommune på postmottak@narvik.kommune.no, innen 21.05.2021.

 

Forslag til planendring kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her:

Vedleggene legges ved i rekkefølge 

1. plankart (PDF, 902 kB)

2. planbestemmelser. (PDF, 139 kB)

3. planbeskrivelse  (PDF, 8 MB)

4. Varsel om oppstart med forslag til planendring (PDF, 274 kB)

5. planinitiativ (PDF, 830 kB)

6. ref. fra oppstartsmøte  (PDF, 775 kB)