Varsel om oppstart – Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PlanID 2021007)

Norconsult AS varsler på vegne av HGB Betong AS oppstart av planarbeid - detaljregulering for HGB Betong AS Nedre Øra (PlanID 2021007). 

Frist for innspill er 17.12.2021.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 41/173, 41/194, 41/195, 41/270, 41/274, 31/309, 41/377, 41/465, 41/463, 41/464, 42/1, 42/4, 42/80, Nedre Øra, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av HGB Betongs drift i området, samt avklare forholdet til omgivelsene.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Børge Weines, e-postadresse: borge.weines@norconsult.com

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 17.12.2021. til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad. E-postadresse: borge.weines@norconsult.com, med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no

Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 2 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 898 kB)
Varslet planavgrensning (PDF, 129 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 21/4168: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021004168&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&